ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2016): พุทธมัคค์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)

					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2016): พุทธมัคค์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)

วารสารพุทธมัคค์ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 แล้ว ซึ่งหลังจากได้เผยแพร่วารสารออกไปก็ได้มีผู้สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งมีความสนใจที่จะนาผลงานของตัวเองเข้ามาตีพิมพ์และสนใจเป็นสมาชิกของวารสาร ดังนั้น ในนามบรรณาธิการวารสาร จึงขอใช้พื้นที่บทบรรณาธิการตอบคาถามดังนี้ 1. เรื่องความสนใจส่งผลงานวิชาการเข้ามาตีพิมพ์ในวาสารพุทธมัคค์นั้น ผู้สนใจสามารถส่งผลงานผ่านทางเว็บไซต์ของวารสารได้เลย ส่วนถ้ามีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามที่บรรณาธิการได้โดยตรง 2. เรื่องการสมัครเป็นสมาชิกของวารสารนั้น สมัครได้ตามที่อยู่ในวารสารสาหรับวารสารฉบับนี้ มีผลงานจากนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ เป็นองค์ความรู้ใหม่หลากหลายและน่าสนใจยิ่ง

เผยแพร่แล้ว: 30-12-2016