สื่อสารมวลชนกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล

ผู้แต่ง

  • วราภรณ์ พงศ์ธรพิสุทธิ์ สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ศิวากร ชุติวิทย์ นักวิชาการอิสระ

บทคัดย่อ

บทความเรื่องนี้ประกอบด้วยการศึกษาเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนทำหน้าที่เป็นสถาบันสร้างสังคมให้ดี มีบทบาทอย่างสำคัญในด้านความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงความเท่าเทียมกันของบุคคล สิทธิในการแสดงความคิดเห็น โอกาสในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพลังให้กับสมาชิกในสังคม การบริหารบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาลจะต้องใช้สื่อสารมวลชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดค่านิยมและวัฒนธรรมธรรมาภิบาลอันจะนำไปสู่สังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-12-2016