จินตนาการ : สิ่งสรรค์สร้างความเป็นอัตลักษณ์

ผู้แต่ง

  • ศรุตานนท์ ไรแสง นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

จินตนาการ, อัตถิภาวนิยม, สร้างสรรค์

บทคัดย่อ

บทความเรื่องนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ทรรศนะที่สำคัญในจินตนาการ : สิ่งสรรค์สร้างความเป็นอัตลักษณ์ 2 แง่มุม คือ 1) ความหมายและกระบวนการสร้างจินตนาการเป็นกระบวนการสร้างจินตนาการคือภาพในความฝันทั้งๆ ที่ยังตื่นอยู่ ประกอบด้วย 1) สี 2) มิติ ในการทำงานของสมองว่ามีส่วนที่เป็นสัญชาติญาณ และส่วนที่ช่วยให้เราคิด สมองของคนเราเป็นเหมือนเครื่องจักรที่คิดแบบเปล่งรัศมีออกได้สมองคิดได้กว้างเพราะ 3) สมองทำหน้าที่รับ 4) เก็บงำจำไว้ 5) ควบคุม ทำให้เกิดผลออกมาและวิเคราะห์ เนื่องจากการรับรู้ของมนุษย์เรามีลักษณะกระจายออกไป และ 2) สิ่งสรรค์ สร้างความเป็นอัตลักษณ์ โดยการศึกษาจากรูปแบบการคิดสร้างสรรค์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นอัตลักษณ์ในเชิงแนวคิดปรัชญาอัตถิภาวะนิยม เป็นภาษาหรือบางที่อาจเห็นได้สัญลักษณ์และการสร้างภาพแทนความจริง เป็นสิ่งสำคัญในการแสดงให้เห็นแนวทางหรือที่เรามีอัตลักษณ์ร่วมกับบุคคลบางคนและการแยกแยะตัวเราด้วยการสร้างความต่างจากคนอื่น ในความเข้าใจนี้เองแม้ว่าในฐานะของบุคคลเราควรจะยอมรับใน อัตลักษณ์ต่างๆ อย่างตั้งใจและยังเป็นผลผลิตที่สำคัญของสังคมที่เราอาศัยอยู่จากความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับคนอื่น จึงได้จัดเตรียมการเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับโลกที่เขาอาศัยอยู่ร่วมกัน

Downloads

Download data is not yet available.

References

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (2525). พิมพ์ครั้งที่ 6. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ. (2535). พิมพ์ครั้งพิเศษ. กุศโลบาย สร้างความยิ่งใหญ่ 1. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คู่แข่ง.

สถิต วงศ์สวรรค์. (2540). การพัฒนาบุคลิกภาพ. กรุงเทพฯ: อักษรพิทยา.

Borno, Eward. De. (1990). Lateral Thinking: A Textbook of Creativity. London: Penguin books.

Roger Wolcott Sperry. (1987). The Art of Creative Thinking: A Practical Guide. N.Y: Harper & Row.

Rosenman, M.F. (1988). serendipity and scientific discovery. Journal of Creative Behavior.

Sutton-Smith, Brian. (1988). In Search of the Imagination. In K. Egan and D. Nadaner (Eds.), Imagination and Education. New York, Teachers College Press.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-12-2016