ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2020): พุทธมัคค์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)

วารสารพุทธมัคค์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

วารสารฉบับที่ 2 ที่จัดพิมพ์เผยแพร่ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 นี้ ทางวารสารพุทธมัคค์ ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ได้รับการประสานส่งบทความจากนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ในนามบรรณาธิการวารสารจึงขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเชื่อถือและเชื่อมั่นไว้ ณ โอกาสนี้ ส่วนการบริหารจัดการวารสารของกองบรรณาธิการก็ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI อย่างเคร่งครัดและเข้มข้นเหมือนเดิม โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 2 รูป/คน ประเมิน 1 บทความ และผู้ทรงคุณวุฒิ 1 รูป/คน จะประเมินบทความได้เพียง 1 บทความเท่านั้นในวารสาร  แต่ละฉบับ

เผยแพร่แล้ว: 29-12-2020

บทความวิจัย

บทความวิชาการ