รัฐศาสตร์ในพุทธศาสตร์

ผู้แต่ง

  • มงคลชัย สมศรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
  • กิตติคุณ ภูลายาว มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
  • พระณฐกร ปฏิภาณเมธี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
  • พระมหาจำเริญ กตปณฺโญ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
  • พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฒฺฑโณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

คำสำคัญ:

พุทธศาสตร์, รัฐศาสตร์, การปกครอง

บทคัดย่อ

การอธิบายพระพุทธศาสนาในประเด็นของรัฐศาสตร์ เป็นการอธิบายหลักการของพระพุทธศาสนาที่เชื่อมโยงหรือเกี่ยวพันกับการปกครองหรือการบริหารการปกครองของพุทธโดยสามารถมองได้ 3 ประเด็นดังนี้คือ 1) รูปแบบการปกครอง 2)หลักการบริหารในองค์กรสงฆ์ อันได้แก่ การรับบุคคลเข้าในองค์กร แต่งตั้งบุคคลเข้าทำงานในองค์กร  หลักการตัดสินลงโทษผู้กระทำผิดบุคคลในองค์กร 3) แนวคิดทางการเมืองโดยผ่านหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎก ทั้ง 3 การนี้ เป็นหลักการที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนา ซึงหลักการดังกล่าวเป็นหลักการที่ทำให้บุคคลที่อยู่ในองค์กรได้รับความยุติธรรมและทำให้เกิดความสุขสงบขององค์กรสงฆ์และสังคมที่นับถือพระพุทธศาสนา

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, (2514)พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง,กรุงเทพฯ:กรมการศาสนา.

คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง, (2546) หนังสือบูรณาการแผนใหม่ นักธรรมชั้นตรี,กรุงเทพฯ:เลี่ยงเชียง.

คณาจารย์แห่งโรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, (2536) วินัยมุข เล่ม 3 ฉบับมาตรฐาน กรุงเทพฯ: เลี่ยงเชียง.

ธรรมเจริญ,(2543) ธรรมศึกษาตรี กรุงเทพฯ: กลุ่มวิชาการพระพุทธศาสนาและจริยศึกษา กองศาสนศึกษา กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ.

ปรีชา ช้างขัวญยืน, (2538) แนวคิดทางการเมืองในพระไตรปิฎก,กรุงเทพฯ:มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปรีชา ช้างขวัญยืน,(2540) ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา กรุงเทพฯ: สามัคคีสาสน์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ.

ภาวดี มหาขันธ์,(2524) ประวัติศาสตร์การปกครองไทย บางแสน: ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (2551)การปกครองคณะสงฆ์ไทย กรุงเทพฯ:มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (2539) พระสุตตันตปิกฏ ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม 4 ภาค 1 กรุงเทพฯ:มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-12-2020