การพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในสังคมไทย

ผู้แต่ง

  • พระอธิการสุพิศ อํสุสีโล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วข.ขอนแก่น
  • พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ

คำสำคัญ:

การพัฒนา, ศักยภาพ, พระสังฆาธิการ

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดการพัฒนาศักยภาพในพระพุทธศาสนา และ การพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในสังคมไทย ที่ผู้บริหารมุ่งเน้นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพภายในองค์กรอย่างเต็มความสามารถโดยใช้ทั้งกลยุทธ์และทักษะเพื่อพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสำคัญที่สามารถเอื้ออำนวยให้องค์การบรรลุเป้าหมายในการเลือกสรรคนดี มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาทำงานโดยมีการดำเนินการฝึกอบรม และพัฒนาปรับปรุงให้มีความรู้ ความสามารถ ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม  มีการบริหารปกครองโดยหลักเมตตาธรรมตามพระธรรมวินัย กฎ ระเบียบ คำสั่งมหาเถรสมาคม มีการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม และได้พัฒนาวัด ได้มีบทบาทการเผยแผ่ศาสนธรรม หรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

Downloads

Download data is not yet available.

References

กัญญา รัศมีธรรมโชติ. (2548). แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency Based Learning. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พรินท์ จำกัด (มหาชน).

กิติ ตยัคคานนท์. (2543). เทคนิคการสร้างภาวะผู้นำ. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์เปลวอักษร.

ชัญญาณัฏฐ์ จิณณณัฐชา. (2554). การพัฒนาบุคลากรโดยใช้แนวทางสมรรถนะ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร.

พระพรหมกวี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ). (2555). วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก จำกัด.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2536). พุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก จำกัด.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2550). การพัฒนาที่ยั่งยืน. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก จำกัด.

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ. (2545). พระพุทธศาสนาในลาว. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่.

พระมหาสมทรง สิรินธโร. นายแพทย์ประเวส วะสี. นายสมบูรณ์ สุขสำราญ และ ส. ศิวรักษ์. (2525). บทบาทของวัดและพระสงฆ์ไทยในอนาคต. กรุงเทพมหานคร : บริษัทเกล็ดไทยจำกัด.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มหาวิทยาลัยรามคำแหง. (2552). แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552–2555. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2554). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์.

สำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. (2536). คู่มือพระสังฆาธิการและพระวินยาธิการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา.

สุรชาติ ณ หนองคาย. (ม.ป.ป.). แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบสุขภาพ. เอกสารประกอบคำบรรยาย. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข : มหาวิทยาลัยมหิดล.

Matthews, A., and Whelan, J., (1993). In Charge of the Ward. (3rd ed.). Australia: Blackwell Scientific Publications.

Spencer and Spencer. (1993). Competency at Work: Model for Superior Performance. New York: Wily & Sons.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-12-2020