ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2022): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2565)

					ดู ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2022): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2565)

การบริหารจัดการวารสารในปี พ.ศ. 2565 นี้ เป็นปีที่ 7 โดยกองบรรณาธิการวารสารพุทธมัคค์ ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ได้จัดการบทความทุกประเภทในวารสารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI อย่างเคร่งครัดและเข้มข้นทุกขั้นตอน และในการประเมินคุณภาพบทความนั้น ทางกองบรรณาธิการวารสารได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกศูนย์วิจัยธรรมศึกษาเป็นส่วนมากที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติที่สอดคล้องกับเนื้อหาบทความเป็นผู้ประเมินเป็นหลัก เพื่อให้ได้บทความที่จะเผยแพร่ในวารสารที่มีมาตรฐานที่สุด

เผยแพร่แล้ว: 15-06-2022

บทความวิจัย

บทความวิชาการ