เหตุผลในการดำรงอยู่ของรัฐธรรมนูญ

ผู้แต่ง

  • อภิโชค เกิดผล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • กฤตสุชิน พลเสน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

รัฐธรรมนูญ, สังคม, กฎหมาย, ปรัชญา

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา “เหตุผลในการดำรงอยู่ของรัฐธรรมนูญ” พบว่า เหตุผลในการดำรงอยู่ของรัฐธรรมนูญได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดทางปรัชญาในอดีตมากน้อยเพียงใด และจากการศึกษาพบว่าเกี่ยวกับประเด็นนี้ แนวคิดทางปรัชญาตะวันตกและแนวคิดทางพุทธปรัชญาต่างก็มีความสอดคล้องกันว่า การดำรงอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมนุษย์อย่างสงบนั้นไม่ได้เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่ความสงบสันติของสังคมมนุษย์เป็นสภาวะที่เกิดจากการตกลงกันให้สถาปนาจัดตั้งองค์กรทางการปกครองขึ้น ในแง่นี้เองรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการกำหนดอำนาจสูงสุดเกี่ยวกับระบอบการปกครองของรัฐสมัยใหม่      จึงเป็นผลผลิตของแนวคิดทางปรัชญาดังกล่าวข้างต้น ในฐานะที่เป็นข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของมนุษย์ในยุคสมัยปัจจุบัน

References

บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ. (2552). กฎหมายรัฐธรรมนูญ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ปรีดี เกษมทรัพย์. (2553). นิติปรัชญา. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา.

วิชา มหาคุณ. (2553). อำนาจบริหารและอานาจตุลาการ: ความมั่นคงของชาติและหลักนิติธรรมในนิติรัฐ นิติธรรม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วรเจตน์ ภาคีรัตน์. (2561). ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์อ่านกฎหมาย.

สมยศ เชื้อไทย. (2554). ทฤษฎีกฎหมาย นิติปรัชญา. พิมพ์ครั้งที่ 14. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน.

อมร จันทรสมบูรณ์. (2537). คอรสติติวชั่นแนลลิสม์ (Constitutionalism): ทางออกของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบายศึกษา มูลนิธิคอนราด อเดนาวร์.

เผยแพร่แล้ว

15-06-2022