ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2021): พุทธมัคค์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)

					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2021): พุทธมัคค์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)

ปี พ.ศ. 2564 นับว่าเป็นปีที่ 6 ในการจัดพิมพ์วารสารพุทธมัคค์ ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม สำหรับการดำเนินการทุกอย่างในการบริหารจัดการวารสารนั้น ทางกองบรรณาธิการวารสารได้ทำงานบริหารจัดการบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความวิจารณ์หนังสือ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI อย่างเคร่งครัดและเข้มข้นทุกขั้นตอน ดังนั้น วารสารฉบับที่ 1 นี้ ทางกองบรรณาธิการวารสารจึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความละ 2 รูป/คน ทั้งนี้ แนวโน้มต่อไปอีกไม่นาน ทางกองบรรณาธิการวารสารจักได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในจำนวนที่มากขึ้นกว่าเดิมประเมินแต่ละบทความ เพื่อต้องการให้คุณภาพบทความที่จะเผยแพร่ในวารสารได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

เผยแพร่แล้ว: 2021-06-24

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

บทวิจารณ์หนังสือ