มองผ่านเลนส์ : วัฒนธรรมการเมืองไทยสู่กลียุคระดับชาติต่อวิกฤติโควิด 19

ผู้แต่ง

  • ชาญชัย ฤทธิร่วม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • วินิจ ผาเจริญ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • กฤษณา เสนาเวียง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  • สัญญา สะสอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสำคัญ:

รูปแบบการบริหาร, วัฒนธรรมทางการเมืองไทย, กลียุคระดับชาติ

บทคัดย่อ

บทความทางวิชาการเรื่อง  “มองผ่านเลนส์ : วัฒนธรรมการเมืองไทยสู่กลียุคระดับชาติต่อวิกฤตโควิด 19” เป็นการศึกษาหลายมิติทางวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน 1) มองผ่านเลนส์ศึกษารูปแบบการบริหาร/การบริหาร  2)  วัฒนธรรมทางการเมืองไทยปีพ.ศ. 2557-2563  3) กลียุคกับความเป็นอยู่ของคนในชาติ  4) วิกฤติโควิด  19  มีผลกรทบต่อประเทศไทย 2563

Downloads

Download data is not yet available.

References

พิริยะ ผลพิรุฬห์. (2563). สืบค้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563. จาก www.econ.nida.ac.th; piriya@nida.ac.th.

Almond and Powell. (1966). Comparative Politics : A Developmental Approach. Boston : Little, Brown and Co.

Badie, Bertrand, Dirk Berg -Schlosser, and Leonardo Morlino. (2011). International encyclopedia of political science. Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications.

C.E. Black. (1966). The Dynamics of Modernization. N.Y.: Harper and Row.

David Easton. (1967). A Framework For Political Analysis. N .J.: Prentice – Hall-Inc.

Foucault, M. (1991). Governmentality. In G. Burchell, C. Gordon & P. Miller (Eds.), The Foucault Effect: Studies in Governmentality. Chicago: The University of Chicago Press.

Foucault, M. (1994). The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences. New York: Vintage Books.

Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks. Edited and translated by QuintinHoare and Geoffrey Nowell Smith. London: Lawrence and Wishart.

Gramsci, A. (1995). Further Selections from the Prison Notebooks. Edited and translated by Derek Boothman. London: Lawrence and Wishart.

James Colemam, (1971). “The Development Syndron” Lucian Pye, ed., Crises and Sequences in Political Development, N.Y.: Princeton University Press.

James O Connell. (1976). “The Concept of Modernization ,” in C.E. Black , ed., Comparative Modernization, N.Y.; The Free Press.

K. Deutsch, (1978). “Social Mobilization and Political Development ” in Finkle and Goble, Political Development and Social Change, N.Y.: John Wileys. and Sons.

Kurian, George Thomas. (2011), The encyclopedia of political science. Washington: CQ Press.

Lucian W. Pye. (1966). Aspects of Political Development, Boston : Little, Brown and Co.

S. Huntington. (1971). “The Change to Change: Mobilization, Development and Political”. Journal of Comparative Politics, April.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

24-06-2021