ระบบการบริหารราชการไทย

ผู้แต่ง

  • ฉัฏฐ์สุดา ชัยโฉม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • จักรี ศรีจารุเมธีญาณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • ชุลีพร นาหัวนิล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

ระบบการบริหาร, ราชการไทย, การสาธารณสุข

บทคัดย่อ

บทความนี้กล่าวถึงระบบการบริหารราชการไทย  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญกับประชาชนของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม หรือด้านการเมือง ระบบการบริหารราชการไทยจะต้องมีบทบาทในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเสมอ เช่น การกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการปฏิบัติในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบาย ดังนั้น ระบบการบริหารราชการไทย จึงมีความสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติอย่างมาก เนื่องจากการบริหารราชการมีขอบข่ายกว้างขวางครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนในสังคมตั้งแต่เกิดจนถึงตาย เช่น กิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา การสาธารณสุข เป็นต้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

กุลธน ธนาพงศธร. (2522). การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. (ม.ป.ป.). Bureaucracy : ระบบราชการ. [ออนไลน์] สืบค้นจาก file:///C:/Users/com/Downloads/Documents/PA_8.pdf, สืบค้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563.

ชลาทิพย์ ชัยโคตร. (2560). การบริหารราชการไทย (Thai Public Administration). อุดรธานี: ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ.

เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. (2556). การจัดการภาครัฐแนวใหม่. กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์.

วิชาญ สัดซำ. (2559). การบริหารแบบระบบราชการกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการและ พนักงาน อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก.

ประสิทธิ์ ดีจงเจริญ. (2554). รัฐกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทในโลกยุคใหม่: กรณีศึกษาพิธีการศุลกากร

ตรวจของผู้โดยสารประจำท่าอากาศยานในส่วนกลาง. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ปัญญธิดา อัตบุตร. (2558). ทฤษฎีระบบราชการ “Bureaucracy” : Max Weber. สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2563. จาก http://punyatida.blogspot.com/2015/08/max-weber.html.

Adison Aei. (2555). Scientific Management : Frederick Winslow Taylor. สืบค้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563. จาก http://adisony.blogspot.com/2012/10/scientific-management-frederick-winslow.html.

Ernest, Dale. (1973). Theory and Practice. New York : McGraw – Hill.

Herbert A. Simon. (1947). Administrative Behvior. New york: Macmillian.

Newman, William H. and Summer, Charles E. (1964). The Process of Management. New Jersey : Prentice-Hall.

Weber, M. (1977). The Theory of Social and Economic Organizations. Translated by A.M. Handerson and T. Parsons. New York: Free Press.

Wiraja. (2554). ทฤษฎีระบบราชการ. สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2563. จาก https://www.slideshare.net/wiraja/ss-8385218.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-24