การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาบาลีเบื้องต้นด้วยอักษรไทย-โรมัน

ผู้แต่ง

  • พระครูศรีอรรถศาสก์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

การพัฒนา, ชุดการเรียนรู, ภาษาบาลี, อักษรไทย-อักษรโรมัน

บทคัดย่อ

บทความวิจัย “การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาบาลีเบื้องต้นด้วยอักษรไทย-โรมัน”นี้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษาพัฒนาชุดการเรียนรูภาษาบาลีเบื้องตนดวยอักษรไทย-โรมัน 2) หาประสิทธิภาพชุดการเรียนรูภาษาบาลีเบื้องตนดวยอักษรไทย-โรมัน ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังจากการเรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาบาลีเบื้องตนดวยอักษรไทย-โรมัน และ  4) ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนหลังจากการเรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาบาลีเบื้องตนดวยอักษรไทย-โรมัน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแกพระนิสิต ปริญญาตรีชั้นปที่ 1 วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 15 รูป ไดมาดวยวิธีการสุมแบบกลุม ผลการวิจัย พบวา ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของพระนิสิตปริญญาตรีปที่ 1 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ4) ผลการวัดระดับความพึงพอใจของพระนิสิตในการเรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาบาลีเบื้องตนดวยอักษรไทย/โรมัน อยูในระดับมาก เฉลี่ย 4.14 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.11

Downloads

Download data is not yet available.

References

กาญจนา เกียรติประวัติ. (2523). การวิเคราะหปฏิสัมพันธ์ในนวัตกรรมทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). เอกสารแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

กัลยวรรธน ฉันทจิตปรีชา. (2560). การพัฒนาชุดการสอนเรื่องการสรางคาในภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค, รายงานสืบเนื่องจาก การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.

ชัยยงค พรหมวงศ. (2523). เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา เรื่อง กระบวนการสันนิเวศวิทยาการและระบบสื่อการสอน. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

พระมหาอภิพงค ภูริวฑฺฒโน (คําหงษา) และคณะ. (2561). การพัฒนาชุดการเรียนรู เรื่อง หลักธรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารครุศาสตรปริทรรศนฯ ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2542). ประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง หลักเกณฑการถายทอดเสียงอักษรไทย เปนอักษรโรมันแบบถายเสียง. กรุงเทพฯ.

ศนิชา อิงพลังษีกุล. (2547). ลักษณะการใชภาษาคาราโอเกะและทัศนคติตอการใชภาษาคาราโอเกะ. วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

เสนีย ปราโมช, ม.ร.ว. (2517). ศิลาจารึกพอขุนรามคําแหง. กรุงเทพฯ : ศิริมิตรการพิมพ ปาฐกถาแสดงที่สมาคมครูโรงเรียนราษฎร ณ หอประชุมคุรุสภา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2508.

สุธิวงศ พงศไพบูลย. (2526). บาลี-สันสกฤตที่สัมพันธกับภาษาไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ไทยวัฒนาพานิช จํากัด.

สุภาพร มากแจง. (2535). ภาษาบาลี – สันสกฤตในภาษาไทย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร พิมพครั้งที่ 2.

Frankfurter, O. (1906). “Some Suggestion for Romanizing Siamese.”Journal of the Siam Society.

Griswold A.B. (1960). “Afterthoughts on the Romanization of Siamese.” Journal of the Siam Society.

Petithuguenin, P. (1912). "Method for Romanizing Siamese." Journal of the Siam Society.

Vajiravudh, King. (1912). “The Romanization of Siamese Word.” Journal of the Siam Society.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-24