บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง “นิติปรัชญาแนวพุทธ”

ผู้แต่ง

  • สุธีระ ชาญสมร นิสิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทคัดย่อ

หนังสือเรื่อง “นิติปรัชญาแนวพุทธ” เป็นหนังสือประเภทตำรา แต่งโดย คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีเนื้อหาสาระแบ่งเป็น 9 บท มุ่งหมายให้ศึกษาศึกษาทฤษฎีและปรัชญาแห่งกฎหมายตามแนวพุทธปรัชญาทางกฎหมายของสำนักความคิดต่างๆ ที่สำคัญในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนปัญหารากฐานแห่งกฎหมาย เปรียบเทียบปรัชญากฎหมายแนวพุทธกับกฎหมายของสำนักความคิดต่างๆ มุ่งหมายให้ศึกษาเรียนรู้ทฤษฎีและปรัชญาแห่งกฎหมายตามแนวพุทธ ปรัชญาทางกฎหมายของสำนักคามคิดต่างๆ ที่สำคัญในอดีตและปัจจุบันตลอดจนปัญหารากฐานแห่งกฎหมาย เปรียบเทียบปรัชญากฎหมายแนวพุทธกับกฎหมายของสำนักความคิดต่างๆ

Downloads

Download data is not yet available.

References

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2562). นิติปรัชญาแนวพุทธ. พระนครศรีอยุธยา: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

จรัญ โฆษณานันท์. (2547). นิติปรัชญา. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ดิเรก ควรสมาคม. (2558). นิติศาสตร์ไทย: บทวิเคราะห์จากรากฐานในคัมภีร์มานวธรรมศาสตร์และคัมภีร์พระธรรมศาสตร์. วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม, 2558: 1-16.

ปรดี เกษมทรัพย์. (2552). นิติปรัชญา. (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา.

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2539). วินัย: เรื่องที่ใหญ่กว่าที่คิด. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ.

พิธินัย ไชยแสงสุขกุล. (2539). นิติปรัชญาเล่มที่ 1 ว่าด้วยทฤษฎีพื้นฐานทางกฎหมาย. กรุงเทพฯ: บริษัทสามเจริญ จำกัด.

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2560). นิติศาสตร์แนวพุทธ. (พิมพ์ครั้งที่ 20). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา

สมยศ เชื้อไทย. (2554). คำอธบายกฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป. (พิมพ์ครั้งที่ 17). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน.

-------------------. (2554). นิติปรัชญาเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 14). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน.

-------------------. (2555). นิติปรัชญา. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Gore, Senator Albert A. (1992.). Earth in the Balance. Boston: Houghton Miffin Co.

Hacker, Andrew. (1992). Two Nations. New York: Charles Scribner’s Sons.

Howard, Philip K. (1994). The Death of Common Sense. New York: Random House, Inc.

Joshi, Lalmani. (198). Studies in the Buddhistic Culture of India. Delhi: Motilal

Banarsidass.

Naisbitt, John. (1984). Megatrends. New York: Warner Books, Inc.

Patterson, James, and Kim, Peter. (1992). The Day America Told the Truth. New York: Penguin Books USA Inc.

Rolston, Holmes. (1988). Environmental Ethics. Philadelphia: Temple University Press.

Walker, Benjamin. (1968). Hindu World. 2 vols. London: George Allen & Unwin Ltd.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-24