คุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ผู้แต่ง

  • อนันต์ มิทาโช คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
  • บุญเหลือ บุบผามาลา คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
  • โกศล สอดส่อง คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

คำสำคัญ:

การบริการ, เทศบาลตำบลหนองวัวซอ, หนังสือพิมพ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองวัวซอ 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพ การให้บริการของเทศบาลตำบลหนองวัวซอ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลหนองวัวซอ  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล คือสถิติพรรณนาได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับข้อมูลทั่วไป ของกลุ่มตัวอย่าง สถิติเชิงอนุมานได้แก่ T-test และ F-test สำหรับการเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการการของเทศบาลตำบลหนองวัวซอ

ผลการวิจัย พบว่า  คุณภาพการให้บริการการของเทศบาลตำบลหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก (= 3.97, S.D.= 0.31) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านด้านกระบวนการให้บริการ (= 4.15, S.D.= 0.38) และด้านบุคลากรให้บริการ (= 4.12, S.D.= 0.33) รองลงมาคือด้านการจัดสถานที่และสภาพแล้วล้อม ( = 4.01,S.D.= 0.32) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านช่องทางการให้บริการ (= 3.60, S.D.= 0.40) การเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองวัวซอ  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ที่จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยภาพรวมพบว่า อายุ  ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอายุไม่แตกต่างกัน ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ ด้านการจัดสถานที่และสภาพแวดล้อมควรจัดให้มีช่องทางให้บริการการผู้สูงอายุ ผู้พิการ มีมุมหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ให้เพียงพอในระหว่างการรอรับบริการของเทศบาลตำบลหนองวัวซอ

Downloads

Download data is not yet available.

References

กมลชนก อ่อนอิ่มสิน และคณะ. (2545). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลธรรมศาสตร์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 10 ฉบับที่ 2.

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.). (2547). การสร้างความพึงพอใจต่อการรับบริการของประชาชน. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

จักกฤษณ์ นรนิติผดุง. (2551). การประเมินผลนโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น. คณะพัฒนาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์.

ชูวงศ์ ฉายะบุตร. (2536). ขยายฐานประชาธิปไตยสู่ปวงชน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น.

ณัฐวุฒิ พิริยะจีระอนันต์. (2543). ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์. (2545). คู่มือปฏิบัติ Six Sigma เพื่อสร้างความเป็นเลิศในองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท.

ทองทิภา วิริยะพันธุ์. (2545). มนุษยสัมพันธ์กับการบริหาร (Online).

ธิดารัตน์ โกสินทรานนท์. การประเมินผลโครงการปรับปรุงการให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนและบัตร.

ธงชัย สันติวงษ์. (2533). องค์การและการบริหาร. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.

ธีรวุฒิ เอกะกุล. (2543). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. อุบลราชธานี : สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี.

ธนาธิป สุมาลัย. (2548). ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ธีรวัฒน์ พรหมเพ็ญ. (2557). การพัฒนาคุณภาพการให้บริการบุคลากรงานทะเบียนราษฎร เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี.

นราศรี ไววนิชกุล และ ชูศักดิ์ อุดมศรี. (2547). ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปริญญา นิวัฒนากุล. (2546). ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนของกระทรวงมหาดไทย ของสำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี.

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496. (2496). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 70 ตอนที่ 14.

พรทิพย์ วรกิจโภคาทร. (2540). “ผู้รับสาร” หน่วยที่ 6 ในเอกสารการสอนชุดวิชา หลักและทฤษฎีการสื่อสาร. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2540). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : ประสานงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานสิตร.

พิสณุ ฟองศรี. (2551). เทคนิควิธีประเมินโครงการ. กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์.

รัฐพล นราดิศร. (2545). ประสิทธิผลในการให้บริการแก่ประชาชนของข้าราชการฝ่ายปกครอง:กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วิภาศรี คงเกลี้ยง. (2539). ทัศนคติของประชาชนผู้รับบริการที่มีต้องานทะเบียนในอำเภอมิติใหม่. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหามัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์. (2545). คุณภาพในงานบริการ. กรุงเทพฯ : บริษัทประชาชน จำกัด.

วสันต์ เตชะฟอง. (2548). ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. (2537). กลยุทธ์การตลาดและการบริการการตลาด. กรุงเทพฯ : พัฒนศึกษา.

สุรางค์ จันทร์เอม. (2537). หลักจิตวิทยาและพัฒนาการของมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิช.

สมิต สัชฌุกร. (2542). การประเมินผลการปฏิบัติงาน : แนวความคิด หลักการ วิธีการและกระบวนการ.กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

สุวิทย์ พัฒนกิติ. (2546). ความพึงพอใจของผู้ให้และผู้รับบริการต่อบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระ สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2547). คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระบบการดูแลอำนวยความสะดวกและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ (Online). http://bora.dopa.go.th/part4.him.go.th, 2556, ธันวาคม 15.

สมวงศ์ พงศ์สถาพร. (2550). เกมครองใจลูกค้า. กรุงเทพฯ : ซีบีทีแอล บุ๊คส์.

สุฟาง แซ่หล่อง. (2553). การพัฒนารูปแบบการให้บริการคุณภาพกาประชาชนของเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี.

อุทัยพรรณ สุดใจ. (2544). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี.

Australian Institute of Health and Welfave (AIHW). (2006). Public Housing National Social Housing Survey-key result. [Online Serial]. Available : http://www.aihw.gov.au/publications/aus/bulletin41/bulletin41.pdf.

Govmonitor Public Sector News & information. (2009). Singapore Releases 2009 Patient Satisfaction Survey. [Online serial]. Available. http://www.thegovmotitor.com/world_news/asia/singapore_release_2009_patient_satisfaction_survey_27574.html.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-24