การปรับเปลี่ยนทิฏฐิวิปลาสด้วยการถ่ายถอนอกุศลอุปปาทานตามแนวพุทธศาสนามหายาน

ผู้แต่ง

  • กรกนก ศรีสุวรรณ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

การปรับเปลี่ยน, ทิฏฐิวิปลาส, การถ่ายถอน, อกุศลอุปปาทาน

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องการปรับเปลี่ยนทิฏฐิวิปลาสด้วยการถ่ายถอนอกุศลอุปปาทานตามแนวพุทธศาสนามหายาน และแนวคิดการปรับเปลี่ยนทิฏฐิวิปลาสด้วยการถ่ายถอนอกุศลอุปปาทานตามแนวพุทธศาสนามหายาน พบว่า “วิปลาส คือ ความสำคัญผิด คิดผิด เห็นผิด คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงในสภาวะของไตรลักษณ์ อันเป็นไปในส่วนจิตและเจตสิก 3 ประการ คือ สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส และ ทิฏฐิวิปลาส และการปรับเปลี่ยนทิฏฐิวิปลาสด้วยการถ่ายถอนอกุศลอุปปาทานตามแนวพุทธศาสนามหายาน คือ การบำเพ็ญเพียรตามอุดมคติ 3 ประการ ประการที่ 1 หลักมหาปัญญา การเข้าถึงศูนยตา 2 ชั้น คือ “บุคคลศูนยตาและธรรมศูนยตา” (มาจากใหน) ประการที่ 2 หลักมหากรุณา การตั้งโพธิจิตมุ่งพุทธภูมิ ไม่มุ่งเพียงอรหันต์ภูมิ สร้างบารมีเพื่อช่วยสัตว์ บำเพ็ญบารมีขั้น 6 คือ ขั้นที่หนึ่ง ทานปารมิตา ขั้นที่สอง ศีลปารมิตา ขั้นที่สาม กษานติปารมิตา ขั้นที่สี่ วิริยปารมิตา ขั้นที่ห้า ธยานปารมิตา ขั้นที่หก ศาสนาปารมิตา ประการที่ 3 หลักมหาอุปาย คือ พระโพธิสัตว์จะต้องประกอบด้วยกุศโลบายนานัปการ ในการช่วยเหลือปวงสัตว์

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ariya Kooha. (2002). Motivation and Emotion. Pattani: Faculty of Education, Prince of Songkhla University, Pattani Campus, [In Thai].

Amnat Yodthong. An Analytical Study of Desires as Cause of The Conflict. Peace Studies Journal Periscope MCU. (Year 3, vol. 1, 2557): 1-22.

Boonmee Methangkun, Busakorn Methangkun (2002). Phraapithammattasangha: Prajadhipok 7th. SamuichayaSangkhahawipak. Bangkok: Liang Siang Printing House.

Chuan Xiaocholit. (1962). Chinese-Thai Dictionary. Bangkok: Nan Mee Company Limited.

Chatterjee, Satischandra. (1978). The Nyaya Theory of Knowledge: A Critical Study of Some Problems of Logic and Metaphysics. Calcutta: University of Calcutta.

Daisetz Teitaro Suzuki. (1949). Introduction to Zen Buddhism. London: Rider.

Daisetz Teitaro Suzuki. (1973). Essays in Zen Buddhism. First Series. London: Rider & Company.

Department of Religious Affairs, Ministry of Education. (1982). Royal Thai Tipitaka. "On the occasion of the 200th Anniversary of Rattanakosin". Bangkok: Publishing House, Department of Religious Affairs Ministry of Education.

Danai Chaiyayotha. (1995). Religious cults and local belief systems and traditions. Bangkok: Odeon Store Publishing House.

Dangtarin (2012). The Mahasatipattithan 4 Sutra (Mahāsatipaṭṭhāna Iv). Samutsakhon: United Products Press Co., Ltd.

Dhammadhara. journal of Buddhist studies. Vol. 6 No. 2 (Total No. 11) 2020: 175-210.

Klemm, David E. (1986). Hermeneutical Inquiry. 2 Vols. Atlanta: Scholars Press.

Maslow, A. H. (1970). Motivation and Personality. (2nd ed.). New York: Harpe r& Row.

__________. (1999). Toward a Psychology of Being. (3rd ed). New York: JohnWiley & Sons.

Mahachulalongkornrajavidyalaya. (1996). Thai Tripitaka the issue of Maha Chulalongkornrajavidyalaya. Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya Printing House.

Mahamakutrajawittayalai. (2014). Thai Tipitaka Commentary in Thai 91 volumes. (9th edition). Nakhonpathom: Mahamakutrajavidyalaya Printing House.

Phiphob Tangkanasingha. (1964). Theravada - Mahayana. Bangkok: Housekeeping House Printing House.

Phradhammapitaka (P. A. Payutto). (2000a). Essence of Buddhism. Bangkok: Department of Religion. [In Thai]

__________. (2000). Sustainable Life Development with Psychology. Bangkok: Sahadhammika. [In Thai].

__________. (2015). Buddhadhamma extended edition. [Retrieved January, 2021]. [Online]. http://www. watnyanaves. net/uploads/File/books/pdf.

Phradhammapitaka (P. A. Payutto). (2000). Dictionary, Dharma Code. Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya Printing House.

Pawanee Boonwan. (2009). “Study of the disorder that occurs in the practice of meditation”. A Dissertation Degree of Doctor of Philosophy (Buddhist Psychology). Graduate School: Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Phrapreecha Tian-Kue (Phongern). (2018). “A Strengthening guideline of the Bodhisattva on the Ethical base of Mahayana Buddhism On Buddhist Psychology”. A Dissertation Degree of Doctor of Philosophy (Buddhist Psychology). Graduate School: Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Suzuki, Daisetz Teitaro. (1973). The Lankavatarasutra: A Mahayana Text. London: Routledge & Kegan Paul Ltd.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-24