ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2021): ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)

					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2021): ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)

วารสารพุทธมัคค์ ฉบับที่ 2 ปีที่ 6 พ.ศ. 2564 นี้ ยังคงมีเข้มข้นด้วยเนื้อหาสาระจากบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความวิจารณ์หนังสือ ที่มาจากนักวิชาการหลากหลายสถาบัน แม้กระนั้น ทางกองบรรณาธิการก็ยังคงให้ความสำคัญกับมาตรฐานคุณภาพวารสารวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI เช่นเดิม ดังนั้น หากผู้ใดประสงค์จะส่งบทความมาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารพุทธมัคค์ ทางกองบรรณาธิการก็ยินดีรับพิมพ์ให้ โดยอยู่ในเงื่อนไขที่ไม่ละเมิดจริยธรรมการตีพิมพ์และมีคุณภาพทั้งในเชิงเนื้อหาและรูปแบบ

เผยแพร่แล้ว: 29-11-2021

บทความวิจัย

บทวิจารณ์หนังสือ