ศึกษาวิเคราะห์หลักปกครองหลักอปริหานิยธรรมกับการสร้างความสามัคคีปรองดอง

ผู้แต่ง

  • พระศตวรรษ กิตฺติปาโล (บุญกมล) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

การปกครอง, หลักอปริหานิยธรรม, ความสามัคคีปรองดอง

บทคัดย่อ

บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาหลักอปริหานิยธรรม. 2. เพื่อศึกษาหลักความสามัคคี       3. เพื่อวิเคราะห์การปกครองตามหลักอปริหานิยธรรมกับการสร้างความสามัคคีปรองดอง ในส่วนของหลักอปริหานิยธรรม 7 ประการนั้น คือหลักธรรมสำหรับใช้ในการปกครอง เพื่อป้องกันมิให้การบริหารหมู่คณะเสื่อมถอย แต่กลับเสริมให้เจริญรุ่งเรือง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งหมู่ชนและผู้บริหารบ้านเมือง และพระภิกษุสงฆ์ในยุคของการแข่งขันกันสูงภายใต้กระแสทุนนิยมและการให้ความสำคัญในด้านวัตถุนิยมที่มากมายนั้น สังคมไทยกลับมีปัญหาความขัดแย้งขาดความสามัคคี  อปริหานิยธรรมคือหลักธรรมในทางพุทธศาสนาที่จำเป็นและเป็นความหวังที่จะนำพาให้บ้านเมืองในยุคนี้มีความเจริญต่อไป

การแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายแม้จะมีความเห็นต่างของแต่ละฝ่าย เพราะต่างก็มีเหตุผล แต่ก็มิได้หมายความว่า เหตุผลที่ต่างกันของอีกฝ่ายไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้  ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างก็พยายามหาเหตุผลที่ดีของแต่ละฝ่ายมาสนับสนุนฝ่ายตน เพื่อให้อีกฝ่ายเกิดการยอมรับในความคิดของตนและสามารถที่จะอยู่ร่วมกันโดยไม่เกิดข้อขัดแย้ง ดังนั้นหลักอปริหานิยธรรม 7 สามารถนำมาปรับใช้เป็นแนวทางเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในยุคสมัยปัจจุบันนี้  น่าจะเป็นวิธีการเพื่อหาทางออกที่ดีในสังคมไทยที่มีสถาบันหลักคือพระพุทธศาสนาเพื่อนำมาเป็นตัวช่วยในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสังคมให้เกิดสันติสุขและลดปัญหาข้อขัดแย้งไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายที่สุดเกิดความสามัคคีปรองดอง

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2546). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 12.

กองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย. (2555). หนังสือ DOU PD 008 พุทธธรรม 2.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่มที่ 23 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 15 อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต.

พระมหาสมศักดิ์ ปญฺญาปชฺโชโต. (2560). ศึกษาวิเคราะห์การปกครองหลักอปริหานิยธรรมตามทางรัฐศาสตร์. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณทิต สาขารัฐศาสตร์การปกครอง บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

พระธีรเดช ธีรเตโช. (2559). การปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรมของบุคลากรเทศบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณทิต บัณทิตวิทยาลัย สาขารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

พระมหาธรรมกรณ์ ปญฺญาสิริ. (2556). ศึกษาวิเคราะห์รัฐศาสตร์ตามหลักอปริหานิยธรรม 7. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณทิต สาขารัฐศาสตร์การปกครอง บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-11-2021