คุณภาพในการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม

ผู้แต่ง

  • วิลาสิณี เจริญ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
  • โกศล สอดส่อง วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

คำสำคัญ:

คุณภาพการให้บริการ, สำนักงานที่ดิน, ประสิทธิภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณภาพในการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพในการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมเมื่อจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 391 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานด้วยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติ t-test และ F-test

ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพในการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.40) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีคุณภาพในการใหบริการในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (= 4.48) รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ (= 4.39) ด้านการจัดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก (= 4.38) และด้านช่องทางการให้บริการ (= 4.36) ตามลำดับ ผลการเปรียบเทียบคุณภาพในการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม เมื่อจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ระดับการศึกษาและอาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนเพศ อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่าไม่แตกต่างกัน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม ได้แก่ 1) ควรพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็วทันต่อกำหนดเวลาพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้รับบริการทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 2) ควรจัดเจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามหรือให้คำปรึกษาไว้โดยเฉพาะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและออกหน่วยบริการให้คำปรึกษาในพื้นที่          3) เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ให้บริการควรมีระบบสำรองการทำงานกรณีไฟฟ้าดับ 4) ควรปรับปรุงด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำประชาชน และที่จอดรถ

Downloads

Download data is not yet available.

References

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย. (2557). ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 132 ตอนที่ 1ก, 2558.

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย. (2558). แผนปฏิบัติการกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. กรุงเทพฯ : กรมที่ดิน.

กนกกร พรรังสี. (2559). ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของพนักงานสำนักงานที่ดิน สาขาปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี.

นัฐนันท์ หิรัญ. (2557). คุณภาพการให้บริการประชาชนของสำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาขลุง. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทบุรี.

นิวาส พรหมคำบุตร. (2558). คุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

สมาน รังสิโยกฤษฏ์ . (2543). การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศต่าง ๆ. กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2549). 60 ปี 60 ล้านความดีเริ่มที่เยาวชน.กรุงเทพมหานคร: สสส.

สุวชัย ดีวิจิตร และอาจารย์ภิรดา ชัยรัตน. (2560). คุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง. รายงานการวิจัย ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Yamane, Taro. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. Third editio. Newyork : Harper and Row Publication.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-11-2021