การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้แต่ง

  • โกศล สอดส่อง วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

คำสำคัญ:

participation of people, Sub-district Municipality Organization, comparison

บทคัดย่อ

The purposes of this study were (1) to study the level of participation of people in development of Ban Krot Sub-district Municipality Organization, Bang Pa-in District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province; and (2) to compare participation of people in development of Ban Krot Sub-district Municipality Organization classified by gender, age, marriage status, educational level, profession, and monthly income. The population of the study was 9,577 people in Ban Krot Sub-district Municipality Organization area. The samples were 384  persons from regulation of Taro Yamane. The instrument used in collecting data was a rating scale questionnaire with the reliability value of .and the data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, independent samples t-test, and one-way analysis of variance.

The study findings were as follows 1. the participation of people in development of Ban Krot Sub-district Municipality Organization, as a whole, was at a high level; and as individual aspects of study, the participation of people in development of Ban Krot Sub-district Municipality Organization in every aspect was at a high level, sorted in descending order as follows: administration in the municipality (= 4.24), the participation of people (= 4.15), revenue provision (= 3.94), and local development (= 3.94)                       2. in comparison of participation of people in development of Ban Krot Sub-district Municipality Organization classified by gender, age, marriage status, educational level, profession, and monthly income, as a whole, was not statistically significant different.

Downloads

Download data is not yet available.

References

วิษณุ หยกจินดา. (2557). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านทุ่งกร่าง ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี.

อัครกฤษ นุ่นจันทร์. (2556). การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดลพบุรี.

จริญญา จันทร์ทรง. (2555). การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี.

นุสรา พันธรักษ์. (2555). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น: กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลคลองจุกกระเฌอ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-11-2021