ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2022): ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565)

					ดู ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2022): ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565)

การบริหารจัดการวารสารพุทธมัคค์ ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2565 ปีที่ 7 โดยกองบรรณาธิการวารสารพุทธมัคค์ ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ได้จัดการบทความทุกประเภทในวารสารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI อย่างเคร่งครัดและเข้มข้นทุกขั้นตอน โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกศูนย์วิจัยธรรมศึกษาเป็นส่วนมากที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติที่สอดคล้องกับเนื้อหาบทความเป็นผู้ประเมิน เพื่อให้ได้บทความที่ได้มาตรฐาน

วารสารพุทธมัคค์ฉบับนี้ได้นำเสนอผลงานของนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

เผยแพร่แล้ว: 21-12-2022

บทความวิจัย

บทความวิชาการ