การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในยุค 4.0

ผู้แต่ง

  • พระมหานรินทร์ ประสมพงศ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • พระมหาสมศักดิ์ ทองบ่อ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

การพัฒนาทักษะ, การใช้ภาษาไทย, ประยุกต์ใช้ในยุค 4.0

บทคัดย่อ

ในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้ การสื่อสารกันระหว่างมนุษย์ย่อมมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการดำเนินชีวิต การสื่อสารในการใช้ภาษาไทยก็มีความสำคัญจะประกอบไปด้วยทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ดังนั้นภาษาไทยต้องมีการพัฒนาทักษะเหล่านี้อยู่เสมอเพื่อให้เท่าทันกับยุคสมัย 4.0 เพื่อนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยนั้นต้องควบคู่กับการสื่อสาร นอกจากนี้ ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติไทยที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ และความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทย อย่างไรก็ตามการใช้ภาษาไทยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับยุคสมัย 4.0 ควรจะมีความถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม สร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการศึกษา และด้านอื่นๆ ในปัจจุบันนี้เป็นยุคที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการศึกษาได้ง่ายขึ้น สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่ก็มีตัวอย่างที่ไม่ควรเอาเป็นแบบให้เห็นถึงการใช้ภาษาไทยที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมมาก ดังนั้น การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยย่อมมีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน จึงจำเป็นให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในยุค 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างแท้จริง

Downloads

Download data is not yet available.

References

กองเทพ เคลือบพณิชกุล. (2542). การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์.

ชฎารัตน์ สุนทรธรรมและสุภา พูนผล. (2552). ทักษะการใช้ภาษาไทย. เชียงใหม่: หจก.ธนุชพริ้นติ้ง.

นภดล จันทร์เพ็ญ. (2557). หลักการใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: บริษัท เจเนซิส มีเดียคอ จำกัด.

ปรีชา ช้างขวัญยืน. (2560). ปรีชาวิทรรศน์มุมมองภาษาไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2561). การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุคนธ์ สินธพานนท์. (2560). ครูยุคใหม่กับการจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0. ปทุมธานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

สุธาสินี ปิยพสุนทรา. (2561). ความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์.

สุภาภร นพพิชญังกูร. (2555). การใช้ภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 7. ปทุมธานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

สุวรรณา ตั้งทีฆะรักษ์. (2555). การใช้ภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 7. ปทุมธานี: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ศิวาพร วัฒนรัตน์. (2552). ทักษะการใช้ภาษาไทย. เชียงใหม่: หจก.ธนุชพริ้นติ้ง.

อนนต์ ศรีศักดา. (2555). การใช้ภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 7. ปทุมธานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

เผยแพร่แล้ว

21-12-2022