การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ผู้แต่ง

  • วันทนา เล่ห์มนตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
  • ชาญยุทธ หาญชนะ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

คำสำคัญ:

การบริหารงาน, หลักธรรมาภิบาล, เทศบาลตำบล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กลุ่มผู้นำชุมชน ในสำนักงานของ เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร มีจำนวน 64 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามประกอบไปด้วยเนื้อหา 3 ส่วน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับข้อมูลทั่วไปของประชากร สถิติเชิงอนุมานได้แก่ T-test และ F-test สำหรับการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ที่จำแนกตามสถานภาพและประสบการณ์ทำงาน

          ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.29, σ = 0.22) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านหลักความคุ้มค่า (μ = 4.37, σ = 0.22) รองลงมา คือ หลักคุณธรรม (μ = 4.34,         σ = 0.44) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หลักความรับผิดชอบ (μ = 4.10, σ = 0.37)

          การเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ที่จำแนกตามสถานภาพและประสบการณ์ทำงาน โดยภาพรวมพบว่าสถานภาพและประสบการณ์ทำงาน ไม่แตกต่างกัน

          ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ได้แก่ เทศบาลตำบลควรมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงาน และควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้กับประชาชนได้เข้าถึงง่ายที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

References

ชัยอนันต์ สมุทวณิช. (2541). Good Governance กับการปฏิรูปการศึกษา-การปฏิรูปการเมือง. ม.ป.ท.

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545. (2545, 2 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 119 (ตอนที่ 99 ก), หน้า 14 - 34.

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545. (2545, 2 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 119 (ตอนที่ 99 ก), หน้า 1 - 13.

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457. (2457, 17 กรกฎาคม), ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 31. หน้า 229 - 274.

พิชัยรัฐ หมื่นด้วง. (2561). การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารงานท้องถิ่น:กรณีศึกษาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู.วารสารศึกษาศาสตร์ มมร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. 6(1), 225-270.

วีระ หาญกัน และสุวรัฐ แลสันกลาง. (2559). การบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง. 5(1), 53-67.

สถาบันพระปกเกล้า. (2544). เทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง. กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้า.

เผยแพร่แล้ว

21-12-2022