ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ผู้แต่ง

  • ณัฐพล เวชกิจ คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต

คำสำคัญ:

ความพึงพอใจ, เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร, สถานีตำรวจภูธรแก่งคอย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรคของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 2) ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 3) จัดทำข้อเสนอแนะและนโยบายรวมถึงมาตรการในการพัฒนาการให้บริการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจจราจรในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรแก่งคอย จังหวัดสระบุรี การวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ซึ่งเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 398 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านจราจรในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 7 คน ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้น ด้านการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการตั้งจุดตรวจจุดสกัด ด้านการบังคับใช้กฎหมายจราจร ด้านการควบคุมการจราจรตามท้องถนน และด้านการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ประชาชนที่มี เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ประเภทยานพาหนะและระยะเวลาในการขับขี่ ที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ด้านการควบคุมการจราจรตามท้องถนน ด้านการจั้งจุดตรวจจุดสกัด ด้านการบังคับใช้กฎหมายจราจร และด้านการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

References

โกสินทร์ มั่นพรม. (2550). ความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้รถจักรยานยนต์ เป็นพาหนะต่อการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธร อำเภอพระนครศรีอยุธยา. พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

ชดาษา อิ่มสำราญ. (2555). ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลบางเขน. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. คณะศิลปะศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกริก.

ธวัช ศิริรักษ์. (2556). ทัศนคติของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ โครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี. สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารตำรวจและกระบวนการยุติธรรม วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา. มหาวิทยาลัยทักษิณ.

เรืองชัย ปลายชัย. (2556). ความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการปฏิบัติงานจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจศรีราชา จังหวัดชลบุรี. สารนิพนธ์ศาสนศาสตรบัณฑิต. สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

สถานีตำรวจภูธรแก่งคอย. (2561). สถิติคดีจราจร. [เอกสารอัดสำเนา].

Yamane, T. (1973). Statistics: an introductory analysis. New York: Harper & Row.

เผยแพร่แล้ว

21-12-2022