ปรัชญาการเมือง: ความรู้ฉบับพกพา

ผู้แต่ง

  • ภาวิดา รังษี หลักสูตรการเมืองและการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

Downloads

Download data is not yet available.

References

เดวิด มิลเลอร์. (2564). ปรัชญาการเมือง: ความรู้เบื้องต้น (เกษียร เตชะพีระ, แปล). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์บุ๊คสเคป. (ต้นฉบับพิมพ์ปี ค.ศ. 2003).

ภาวัช อครเปรมากูน. (2562). บทบาทของสหภาพยุโรปและความรับผิดชอบต่อการจัดการปัญหาผู้อพยพในช่วง 2015-ปัจจุบัน. วารสารยุโรปศึกษา. 25(1), 68-109.

สรวิชญ์ วงษ์สะอาด. (2561). ปฐมเหตุแห่งปรัชญาการเมือง. วารสารศิลปการจัดการ. 2(2), 103-116.

สหภาพยุโรป จุดเริ่มต้นจนถึง Brexit. (2564, มกราคม). CPMU news, 6(1): หน้า 4-6.

เผยแพร่แล้ว

21-12-2022