ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2023): ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2566)

					ดู ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2023): ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2566)

การบริหารจัดการวารสารในปี พ.ศ. 2566 นี้ เป็นปีที่ 8 กองบรรณาธิการวารสารพุทธมัคค์ ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ได้บริหารจัดการทุกบทความให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI อย่างเคร่งครัดและเข้มข้นทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้บทความที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ออกไปในวารสารได้มาตรฐานมากที่สุด

วารสารพุทธมัคค์ฉบับนี้ได้นำเสนอผลงานของนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

เผยแพร่แล้ว: 30-06-2023

บทความวิจัย