การบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม

ผู้แต่ง

  • กัญญนันทน์ สิรคุปต์ธรานนท์ วิทยาลัยทองสุข

คำสำคัญ:

การบริหารแบบมีส่วนร่วม, บ้าน วัด โรงเรียน, ประสิทธิภาพ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1)เพื่อศึกษาระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (2) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และ (3) เพื่อศึกษา การบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ ผู้บริหารครูและกรรมการสถานศึกษา จำนวน 92 โรงเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 552 คน

          ผลการศึกษา พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ การวางแผน การติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน การพัฒนาปรับปรุงและการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ตามลำดับ และประสิทธิภาพของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและ การบริหารงานทั่วไปตามลำดับ และการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ด้านการวางแผน สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของสถานศึกษา ด้านการบริหารงานวิชาการ (r =0.79) และการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ด้านการติดตามและประเมินผลส่งผลต่อประสิทธิภาพของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ (r = 0.76) นอกนั้นไม่มีความสัมพันธ์กัน สรุปได้ว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ด้านการวางแผน และด้านการติดตามและประเมินผล มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2

Downloads

Download data is not yet available.

References

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2542). การวิเคราะห์สถิติ: สถิติเพื่อการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2544). สถิติเพื่อการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เจริญพร.

เชาวรัตน์ โทณผลิน. (2550). ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ศึกษามหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

นิศารัตน์ ศิลปเดช. (2542). เอกสารคำสอนระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏธนบุรี.

บุญเรียง ขจรศิลป์. (2542). วิธีวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: พี.เอ็น.การพิมพ์.

สมยศ นาวีการ. (2539). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ หน่วยที่ 7-15. นนทบุรี: มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช.

สุรางค์ โค้วตระกูล. (2539). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักงานพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เผยแพร่แล้ว

30-06-2023