กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนต่อองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบเทศบาล (กรณีศึกษา 3 เทศบาล) ในอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ผู้แต่ง

  • นิติพันธ์ อินทโชติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

กระบวนการ, มีส่วนร่วม, ประชาชน

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนต่อองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบเทศบาล กรณีศึกษา 3 เทศบาล ในอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (2) เพื่อวิเคราะห์กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนต่อองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบของเทศบาล กรณีศึกษา 3 เทศบาล ในอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (3) เพื่อนำเสนอแนวทางในกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนต่อองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบเทศบาล กรณีศึกษา 3 เทศบาล ในอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา

          ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนต่อองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบเทศบาล กรณีศึกษา 3 เทศบาล ในอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจำแนกจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมด้านการมีส่วนร่วมหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ รองลงมาด้านการมีส่วนร่วมไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่บัญญัติไม่ล้มเลิกสิ่งบัญญัติ ด้านการมีส่วนร่วมเคารพนับถือผู้อาวุโสในพรรค ด้านการมีส่วนร่วมคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม ด้านการมีส่วนร่วมพร้อมเพรียงกันประชุม ด้านการมีส่วนร่วมไม่ลุแก่อำนาจ ให้เกียรติสตรี และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ด้านการมีส่วนร่วมเคารพสถานที่สำคัญ ตามลำดับ

          จากการสมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเห็นว่าการประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาบูรณาการทำให้ประชาชนและองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล เกิดความรักความสามัคคีมีการประชุมและทำกิจกรรมพร้อมเพียงกัน

Downloads

Download data is not yet available.

References

ชูศักดิ์ เที่ยงตรง. (2518). การบริหารการปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อนันต์ อนันตกูล. (2521). กรมการปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก. 6 เมษายน, 2560.

เผยแพร่แล้ว

30-06-2023