โรคระบาดโควิด 19: ยุทธศาสตร์การป้องกันเชิงพุทธบูรณาการบนฐานพุทธธรรม

ผู้แต่ง

  • พระครูพิสัยปริยัติกิจ (แก่น อคฺควณฺโณ/พุ่มฟัก) วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

โรคระบาด, การป้องกัน, กำหนดยุทธศาสตร์เชิงพุทธ, การบูรณาการอย่างยั่งยืน

บทคัดย่อ

บทความเรื่อง “โรคระบาดโควิด 19: ยุทธศาสตร์การป้องกันเชิงพุทธบูรณาการบนฐานพุทธธรรม” เป็นการศึกษาสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 ที่เกี่ยวโยงถึง พัฒนาการโรคระบาดในประเทศไทยและโลก โรคระบาดที่ปรากฎในพระไตรปิฎก การวิเคราะห์โรคเชิงพุทธแบบบูรณาการ การกำหนดรูปแบบและยุทธศาสตร์การปกป้องคุ้มครองเชิงพุทธและรูปแบบบูรณาการเพื่อการดำรงตนอย่างยั่งยืน สรุปได้ว่า “ประเทศไทยเป็นประเทศพุทธศาสนา หลักคำสอนของพุทธศาสนาไม่สอนให้คนเห็นแก่ตัว ตั้งอยู่บนฐานแห่งพรหมวิหารธรรม คือ ‘เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา’ เป็นฐาน และมีความเป็นชาติแห่งการรู้รักสามัคคีเป็นฐาน หลักพุทธธรรมเป็นหลักพื้นฐานที่ดำรงอยู่บนฐานแห่งเสียสละ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ แม้ในยามวิกฤตก็ไม่ทอดทิ้งกัน คนไทยมีฐานคติการดำเนินชีวิตการดำรงตนบนฐานพุทธธรรม ปราศจากการเอาเปรียบ และมีไมตรีต่อเพื่อนมนุษย์ ทุกคน โดย “การไม่ทำความชั่วทั้งปวง ทำความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา”

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

กมาตร จึงเสถียรทรัพน์. บรรณาธิการ. (2561). ปกิณกคดี 100 ปี การสาธารณสุขไทย. หอจดหมายเหตุ สาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข.

กรมการศาสนา, กระทรวงศึกษาธิการ. (2525). พระไตรปิฏกภาษาบาลีฉบับหลวง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรมการศาสนา.

ขวัญชาย ดำรงขวัญ. (2559). UNSEEN กรมควบคุมโรค เส้นทางประวัติศาสตร์และความทรงจำ. นนทบุรี: สถาบันวิจัยจัดการความรู้และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต). (2542). การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: บริษัทธรรมสาร จำกัด.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2550). วีธีคิดตามหลักพุทธธรรม. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา.

พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ. (2544). พระพุทธศาสนากับการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มหามกุฏราชวิทยาลัย. (2548). พระไตรปิฎกภาษาไทยสยามรัฐ. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย.

.(2548). พระไตรปิฎกอรรถกถาภษาไทย 91 เล่ม. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย.

วิชิต เปานิล. (2546). พุทธกระบวนทัศน์เพื่อสุขภาพและการเยียวยาในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.

ศรีเรือน แก้วกังวาน. (2540). จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์.

สุจิตต์ วงษ์เทศ. (2552). “โรคห่า” ยุคพระเจ้าอู่ทอง คือ กาฬโรคจากเมืองจีน. มติชนรายวัน. ปีที่ 32 ฉบับที่ 11407 (3 มิถุนายน, 2552): คอลัมน์สยามประเทศไทย.

สุมน อมรวิวัฒน. (2531). คิดเปนตามนัยพุทธธรรม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส). (2546). สุขภาพทางจิตวิญญาณ สู่สุขภาพทางปัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: อุษาการพิมพ์.

https://www.history.com/topics/middle-ages/pandemics-timeline.

https://www.mphonline.org/worst-pandemics-in-history.

เผยแพร่แล้ว

30-06-2023