Effects of Achievement Motivation on Employees’ Involvement in ABC Food Supplement Company having Monozukuri Manufacturing Culture

Main Article Content

Nipaporn Insuitong
Nipa Niruttikul

Abstract

The objectives of the research are 1) to study the level of achievement motivation on employees in ABC food supplement Company having Monozukuri manufacturing culture, and 2) to study the effects of achievement motivation on employees’ involvement in ABC food supplement Company having Monozukuri manufacturing culture. The study used quantitative methods by distributing a questionnaire to collect data from 349 employees of ABC food supplement Company. Data were analyzed using descriptive statistics of Mean, Percentage, Frequency, and Standard Deviation, as well as using inferential statistics of simple regression analysis. The results indicated a high level of achievement motivation on employees in ABC food supplement Company having Monozukuri manufacturing culture, and the employees’achievement motivation affects their involvement in ABC food supplement Company having Monozukuri manufacturing culture at the significance of 0.05.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles

References

Albright, S. C., Winston, W. L., & Zappe. C. J. (2011). Data analysis, optimization, and simulation
modelling (4th ed.). Canada: Cengage Leaning.
Borisutnarudom, S. (2014). Khunnalaksana khō̜ng phū khūapkhum ngān dān rǣng čhūngčhai fai
samrit nai ngān kō̜sāng [Achievement motivation characteristics in construction
supervisors] (Master’s thesis, Silapakorn University)
Chuenjaichon, K. (2011). Khwāmsamphan rawāng kānraprū khwāmyuttitham nai ʻongkān rǣng
čhūngčhai fai samrit læ phrưttikam kān pen samāchik thī dī khō̜ng ʻongkān khō̜ng
phanakngān thanākhān phānit Thai hǣng nưng [The relationship between perceived organizational justice achievement motivation and organizational citizenship behavior of officer in a Thai commercial bank] (Master’s thesis, Kasetsart University).
Eastern Economic Corridor (EEC). (2018). ʻUtsāhakam prǣrūp ʻāhān [Food processing industry].
Retrieved June 2, 2019, from https://www.eeco.or.th/th/food-for-the-future.
Holpp, L. (1989). Achievement motivation and kaizen. Training & Development Journal, 43(10),
53-63.
Jaidee, K. (2007). Kānraprū banyākāt ʻongkān rǣng čhūngčhai fai samrit læ phrưttikam
kānthamngān khō̜ng phanakngān ʻongkān khlangsinkhā [Perception of organization
climate, achievement motivation and working behavior of employees at the public
warehouse organization] (Master’s thesis, Kasetsart University).
Juntavong, A., & Phasunon, P. (2017). Patčhai rǣng čhūngčhai fai samrit thī song phon tō̜
prasitthiphāp kān patibat ngān khō̜ng phanakngān khāi nai thurakit khā plīk sinkhā plō̜t
ʻākō̜n khō̜ng Thai [Motivational factors affecting the performance efficiency of
salespersons in Thai duty free retail businesses]. Burapha Journal of Business
Management, 7(1), 83-99.
Kanjanasumranwong, P. (2018). Wikhro̜ khō̜mūn sathiti læ tham ngānwičhai dūai excel (Phim
khrang thī 1) [Analyze statistics and research with excel (1st ed.)]. Bangkok: IDC premere.
Khumraksa, P. (2007). Kānmī sūanrūam khō̜ng phanakngān nai kāndamnœ̄n kitčhakam kān
bamrung raksā thawī phon thī thuk khon mī sūan rūam [The participation of staffs in Total
Productive Maintenance ctivity (TPM)] (Master'’s thesis, Phetchaburi Rajabhat University).
Kittikhamakorn, J. (2010). Patčhai thāng čhit sangkhom thī kīeokhō̜ng kap phrưttikam
kānthamngān dān khwāmrapphitchō̜p nai kān patibat ngān læ dān kānmī sūanrūam
khō̜ng bukkhalākō̜n sāi sanapsanun wichākān Mahāwitthayālai Sīnakharinwirōt
[Psychosocial factors related to work behavior on responsibility and participation of
supporting staff at Srinakharinwirot University] (Master’s thesis, Srinakharinwirot University).
Konopaske, R., Iancevich, J. M., & Matteson, M. T. (2018). Organizational behavior & management
(11th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
Luthans, F. (2011). Organizational behavior: An evidence-based approach (12th ed.). New York:
McGraw-Hill
Mcshane, S., & Von Glinow, M. (2018). Organizational behavior (8th ed.). New York: McGraw-Hill
Education.
Newstrom, J. W. (2015). Organizational behavior: Human behavior at work. New York: McGraw-Hill
Education.
Noppatao, S. (2016). Phonkrathop khō̜ng thatsanakhati rǣng čhūngčhai khwām phūkphan tō̜
ʻongkān læ phāwa phū nam tō̜ kānmī sūanrūam khō̜ng phanakngān nai kāndamnœ̄n kitčhakam kān bamrung raksā thawī phon thī thuk khon mī sūan rūam khō̜ng ʻutsāhakam lek phǣ narī da yen nai prathēt Thai [Effect of attitude, motivation, organization commitment, and leadership toward employees' participation in total productive maintenance of cold rolled steel sheet industries in Thailand] (Master’s thesis, Kasetsart University).
Office of Industrial Economics. (2019). Rāingān phāwa sētthakit ʻutsāhakam pī
sō̜ngphanhārō̜ihoksipʻet læ nǣonōm pī sō̜ngphanhārō̜ihoksipsō̜ng [Industrial economic
status report 2018 and year 2019]. Retrieved April 26, 2016, from http://www.oie.go.th/assets/portals/1/fileups/2/files/Industry%20conditions/annual2018.
pdf
Phillips, J. M., & Gully, S. M. (2012). Organizational behavior, tools for success (2nd ed.). The
United State of America: Cengage Leaning.
Rojjaarrayanoon, B. (2017). Rū Yīpun rū rao khom khit [Japanese how to know and thinking].
Retrieved July 16, 2019, from https://www.mbamagazine.net/index.php/school/education/item/398-2017-10-04-08-21-13.
Thawon, D. (2017). Kānbō̜rihān phư̄nthī nā ngān tām nǣothāng watthanatham kānphalit bǣp
Yīpun [The work site management in Japanese Monozukuri]. Kasetsart Applied Business
Journal, 11(15), 1-13
Theerathumatada, S. (2014). Patčhai rǣng čhūngčhai fai samrit phrưttikam chœ̄ng sāngsan læ
khwām chalāt thāng ʻārom thī song phon tō̜ prasitthiphāp nai kānthamngān khō̜ng phanakngān bō̜risat ʻēkkachon nai khēt Krung Thēp Mahā Nakhō̜n [Needs for achievement, creative action, and emotional quotient affecting work efficiency of private companies’ employees in Bangkok] (Master’s thesis, Bangkok University).
Theeravanich, A. (2010). Kānčhatkān yuk mai [Modern management]. Bangkok: Kasetsart
University.
Treesuphabkul, V. (2019). Kunčhǣ sipsī dō̜k prapprung phanakngān [14 keys to improve staff],
TPA News Journal, 23(272), 11-12.