1. ที่ปรึกษา

1.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
1.2 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

2. บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ (มหาวิทยาลัยทักษิณ)

3. กองบรรณาธิการ

3.1 ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
3.2 รองศาสตราจารย์ ดร.วาสิตา บุญสาธร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
3.3 รองศาสตราจารย์ ดร.กิริยา กุลกลการ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
3.4 รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย (มหาวิทยาลัยทักษิณ)
3.5 รองศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
3.6 รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล สุขบท (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
3.7 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย จันทร์จรัส (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
3.8 รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
3.9 รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
3.10 รองศาสตราจารย์ ดร.ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย (มหาวิทยาลัยทักษิณ)
3.11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา (มหาวิทยาลัยทักษิณ)
3.12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล (มหาวิทยาลัยทักษิณ)
3.13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม (มหาวิทยาลัยทักษิณ)
3.14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์ (มหาวิทยาลัยทักษิณ)

4. กองจัดการ

4.1 นายกมล สุวรรณรัตน์ (มหาวิทยาลัยทักษิณ)
4.2 นางนานีญา โต๊ะเส็น (มหาวิทยาลัยทักษิณ)
4.3 นายอนุกูล ศรีวรรณ (มหาวิทยาลัยทักษิณ)