Publishing Ethics

 

จริยธรรมในการตีพิมพ์บทความ

          วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ มุ่งมั่นในการพัฒนาและรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านจริยธรรมในการตีพิมพ์บทความ จึงได้กำหนดจริยธรรมในการตีพิมพ์บทความดังต่อไปนี้

 บทบาทและหน้าที่ของผู้เขียน             
          1. บทความที่ผู้เขียนส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้องเป็นผลงานใหม่ ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน รวมถึงต้องไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของวารสารวิชาการหรืองานประชุมวิชาการอื่น
          2. หากผู้เขียนนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ในบทความของตนเองจะต้องอ้างอิงในเนื้อหา รวมทั้งการจัดทำรายการอ้างอิงท้ายบทความ
          3. ผู้เขียนจะต้องเขียนบทความทางวิชาการให้ถูกต้อง และตรงตามรูปแบบที่กองบรรณาธิการกำหนดไว้ใน คำแนะนำในการเตรียมและส่งต้นฉบับ มิฉะนั้นทางบรรณาธิการจะไม่รับพิจารณาบทความนั้น ๆ
          4. ผู้เขียนที่มีรายชื่อปรากฏในบทความ จะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในบทความนั้นจริง
          5. ผู้เขียนต้องรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและการศึกษานั้น โดยไม่บิดเบือนข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
          6. ผู้เขียนต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนการวิจัยในกิตติกรรมประกาศ (หากมี)
          7. ผู้เขียนต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (หากมี)

 หน้าที่และความรับผิดชอบของบรรณาธิการ
          1. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยพิจารณาเนื้อหาบทความที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร
          2. บรรณาธิการพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับสาขาประเมินคุณภาพบทความนั้น ๆ โดยผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียน
          3. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิให้ทราบต่อกัน
          4. บรรณาธิการต้องตีพิมพ์บทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เขียนได้ทำการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วเท่านั้น
          5. บรรณาธิการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียนหรือผู้ทรงคุณวุฒิ และไม่นำบทความหรือวารสารไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ หรือนำไปเป็นผลงานทางวิชาการของตน
          6. บรรณาธิการต้องใช้เหตุผลทางวิชาการในการพิจารณาบทความ โดยไม่มีอคติในการพิจารณาบทความ และต้องตรวจสอบคุณภาพบทความในกระบวนการประเมิน รวมถึงต้องตรวจสอบคุณภาพบทความก่อนการตีพิมพ์ทุกครั้ง
          7. บรรณาธิการต้องปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ของวารสารอย่างเคร่งครัด รักษามาตรฐานของวารสารและถูกต้องของผลงานทางวิชาการ รวมถึงการปรับปรุงวารสารให้มีคุณภาพและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
          8. บรรณาธิการต้องเต็มใจที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดการตีพิมพ์ การทำให้เกิดความกระจ่าง การถอด-ถอนบทความ และการขออภัย หากจำเป็น ตามกระบวนการดำเนินการของวารสาร

 บทบาทและหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิ
          1. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งของบทความที่พิจารณาแก่บุคคลอื่น
          2. ผู้ทรงคุณวุฒิควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนเองเชี่ยวชาญ และมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาบทความที่รับประเมินอย่างแท้จริง โดยมีการให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการ
          3. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องคำนึงถึงคุณภาพบทความเป็นหลัก ไม่มีอคติหรือเหตุผลส่วนตัวในการประเมินบทความ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียน หรือหากมี ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบทันที
          4. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องรักษาระยะเวลาในการประเมินบทความตามกรอบระยะเวลาที่กองบรรณาธิการกำหนด