Announcements

Call for Papers

2019-05-23

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจรูปแบบ E-Journal

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

2016-01-01

วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต/นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย