Announcements

แจ้งผู้เขียนบทความ

2020-04-29

ผู้เขียนกรุณาศึกษาข้อมูลทั่วไปของวารสาร(เมนูด้านขวา) พร้อมรูปแบบเรื่องเต็มของวารสาร เพื่อจัดรูปแบบของบทความให้ตรงตามข้อกำหนดของวารสาร 
และในขั้นตอนของการส่งไฟล์บทความเข้าสู่ระบบ กรุณาแนบไฟล์แบบฟอร์มรับรองสิทธิ์(เมนูด้านขวามือ) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วมาด้วย

Call for Papers

2019-05-23

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจรูปแบบ E-Journal