บทบาททนายความและเงินรางวัลทนายความในคดีแบบกลุ่ม

Main Article Content

ศดา วงศ์โชติวัฒนา

Abstract

Thailand class action law is drafted by receiving a legal concept from United States of America which may cause an effect that some rules are unsuitable for Thailand legal system which is Civil law. Due to class attorney is the most important person in a class action even in the case of claiming rights under special laws. Those unsuitable rules are also including a method to decide an attorney fee award, which is punitive damage to the losing defendant.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

บรรณานุกรม

หนังสือ
วิชัย อริยนันทกะ และคณะ. กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่ม. รายงานวิจัย. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 2549.

งานวิจัย

นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์. การดำเนินคดีแบบกลุ่ม: ศึกษากรณีเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายฝรั่งเศส (Action de Groupe-Class Action a la francaise). รายงานการศึกษาวิจัยเสนอศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา.
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2559.