หลักความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล : ศึกษาการปรับใช้ หลักเหตุแทรกแซงจากคำพิพากษาของศาล

Main Article Content

ณัฐชยา พารุ่ง

Abstract

An Intervening cause is a universal doctrine, applied to define who shall be held liable for criminal offence. However, nowhere
the application of the principle of intervening cause be distinctly found, neither in the criminal code nor in the court judgements. Merely
the intervening cause which results in consequence is found in the court judgements. Therefore, a practical standard for the application of
the principle of intervening cause should essentially be set, so that
the court shall hold the case rightfully and appropriately.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

บรรณานุกรม

หนังสือ

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพมหานคร: พลสยามพริ้นติ้ง, 2551.
คณิต ณ นคร. กฎหมายอาญาภาคทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2556.
. ประมวลกฎหมายอาญา : หลักกฎหมายและพื้นฐานความเข้าใจ.
พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2540.
จิตติ ติงศภัทิย์. คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2525.
. คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2529.
. คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1.พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพมหานคร: สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2546.
. คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพมหานคร: สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2555.
ณรงค์ ใจหาญ. คำบรรยายวิชากฎหมายอาญา ภาคทั่วไป ว่าด้วย โทษและวิธีการ
เพื่อความปลอดภัย. พิมพ์ครั้งที่ 2. ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2542.
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์. กฎหมายอาญาหลักและปัญหา. กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 2543.
. คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 16. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2558.
. มุมมองใหม่ในกฎหมายอาญา. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2556.

. หลักกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 14. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2559.
ปกรณ์ มณีปกรณ์. อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : เวิลด์เทรด, 2553.
แสวง เฉลิมวิภาส. หลักกฎหมายอาญา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร :
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.
หยุด แสงอุทัย. กฎหมายอาญา ภาค 1. พิมพ์ครั้งที่ 20. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
อัจฉรียา ชูตินันทน์. อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2557.

อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ. ทฤษฎีอาญา. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2556.
The American Law Institute. Model Penal Code Official Draft and Explanatory Notes : complete text of Model penal code as adopted at the 1962 Annual Meeting of the American Law Institute at Washington, D.C., May 24, 1962. Philadelphia, 1985.
Andrew Ashworth. Principles of Criminal Law. Fifth Edition. Oxford: Oxford University Press, 2006.
Austin M. Chinhengo. Essential Jurisprudence. London : Cavendish Publishing Limited, 1995.

David Ormerod. Smith & Hogan Criminal Law Cases and Materials. Ninth Edition. Oxford: Oxford University Press, 2006.
. Smith and Hogan Criminal Law. Thirteenth Edition. Oxford: Oxford University Press, 2011.

Douglas Husak. Overcriminalization : the limits of the criminal law.
New York: Oxford University Press, 2008.
Herbert L. Packer. The Limits of the Criminal Sanction. California: Standford University Press, 1968.
H.L.A Hart. Punishment and Responsibility. Second Edition. Oxford: Clarendon Press, 2009.
H.L.A. Hart and Tony Honore. Causation in the law. Second Edition. Oxford: Clarendon Press, 1985
Janet Dine. and James Gobert. Cases and Materials on Criminal Law. Third Edition. London: Blackstone Press Limited, 2000.
Joshua Dressler. Understanding Criminal Law. Fifth Edition. New Jesey: LexisNexis Matthew Bender, 2009.
Jeffrie G. Murphy. Retribution, Justice and Therapy : essays in the philosophy of law. Dordrecht: D Reidel Publishing Company, 1979.
Mark Findlay, Stephen Odgers, and Stanley Yeo. Australian Criminal Justice. Second Edition. Australia: University Press, 1999.
Nigel Walker. Punishment, danger and stigma : The Morality of criminal justice. New York: Basil Blackwell, 1980.
The Law Commission. Criminal Law A Criminal Code for England and Wales.Commentary on Draft Criminal Code Bill volume 2. London: Her Majesty’s Stationery Office, 1989.
Rollin M. Perkins. and Ronald N. Boyce. Criminal Law. Third Edition.
New York: Foundation Press, 1982.

Ronald N. Boyce. Donald A. Dripps. and Rollin M. Perkins. Cases and Materials Criminal Law and Procedure. Ninth Edition. New York: Foundation Press, 2004.
Rupert Cross and Andrew Ashworth. The English Sentencing System. Third edition. London: Butterworths, 1981.
Wayne R LaFave. and Scott Austin W. Handbook on Criminal Law. Minnesota: West Publishing. 1986
Wayne R. LaFave. Modern Criminal Law Cases, Comments and Questions. Fifth Edition. Minnesota: West Publishing, 2011
Wayne R. LaFave. Criminal Law. Fifth Edition. Minnesota: West Publishing, 2010
Wayne R. LaFave. Criminal Law. Fourth Edition. Minnesota: Thomson Reuters/West Publishing, 2003

วิทยานิพนธ์

ภรณี ตัณฑชุณห์. “ความเหมาะสมในการกำหนดความผิดทางอาญา : ศึกษาปัญหาการ ล้มกีฬาตามกฎหมายไทย.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
พูนลาภ กันทา. “ผลธรรมดาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 63 ศึกษาแนวความคิดและคำวินิจฉัยของศาลในประเทศไทย.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.
สกล นิศารัตน์. “กฎหมายอาญาและการลงโทษที่เหมาะสม : แนวความคิดทางด้านปรัชญาและความยุติธรรมทางสังคม.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
สหธน รัตนไพจิตร. “ความประสงค์ของการลงโทษอาญา : ศึกษาเฉพาะประเทศไทยสมัยใช้กฎหมายลักษณะอาญาและประมวลกฎหมายอาญา.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527.

องค์อาสน์ เจริญสุข. “เกณฑ์การแบ่งความผิดทางอาญาและความผิดทางอาญาปกครอง.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.

สารนิพนธ์

ณภัทร สรอัฑฒ์. “ความเหมาะสมในการกำหนดความผิดและโทษทางอาญา : ศึกษากรณีกฎหมายการแข่งขันทางการค้า.” สารนิพนธ์มหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.

วารสาร

คณิต ณ นคร. “ปัญหาการกระทำและผล.”. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 12. ฉบับที่ 2. (2524)
. “ปรัชญาและแนวความคิดของการกำหนดความผิดอันยอมความได้.” วารสารกฎหมายมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ปีที่ 4. ฉบับที่ 1. (ม.ป.ป.)
จิตติ ติงศภัทิย์. และ เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. “สนทนาหลักและปัญหาในกฎหมายอาญาภาคทั่วไป.” วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 16. ฉบับที่ 2 (ม.ป.ป.): 1-24.
ประธาน วัฒนวาณิชย์. “การปฏิรูประบบการลงโทษ แนวทางสหวิทยาการ โดยเน้นทางด้านอาชญาวิทยา”. เล่มที่ 54. ตอน 4. บทบัณฑิตย์. (ธันวาคม 2541)
สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์. “การกำหนดความผิดอาญาตามกฎหมายเยอรมัน.” ข่าว
เนติบัณฑิตสภา. ปีที่ 16. ฉบับที่ 192. (ม.ป.ป.)