ความรับผิดทางอาญา กรณีการประชาสัมพันธ์บุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใช้ทรัพยากรของรัฐ ช่วงก่อนเลือกตั้ง

Main Article Content

วีระวัฒน์ กุลพรพันธ์

Abstract

The problem of corruption has been around for a long time in Thailand and usually found during pre-election. Despite the measures were implemented to resolve the problem, it seems that those measures were not comprehensive enough. It is necessary to study the feasibility of criminalization for advertising campaign to promote candidates and political parties prior to an election.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

เอกสารงานวิจัย

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และ ธิปไตย แสละวงศ์. “รายงานวิจัย เรื่องรัฐ และ
การแทรกแซงสื่อ.” รายงานวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2558.

เอกสารการสัมมนา

ณรงค์ ใจหาญ. “แนววิเคราะห์ในการกำหนดความผิดทางอาญาที่เหมาะสมในประเทศไทย.” ในการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบการบังคับใช้กฎหมาย เรื่อง
การกำหนดความผิดอาญาในกฎหมายไทย. จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม, มีนาคม 2548.

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และ ธิปไตย แสละวงศ์. “การซื้อสื่อของภาครัฐ.” http://tdri.or.th/research/government-advertise/, 4 กรกฎาคม 2558.

ThaiPublica. “TDRI ชี้ จุดอ่อนกลไกคุมงบซื้อสื่อไทย กก.ระดับชาติไม่มีบทบาท
แถมระเบียบจัดจ้างมีช่องโหว่ เปิดช่องตั้งราคากลางสูงเกินต้นทุนหลายเท่า.” http://thaipublica.org/2015/07/government-advertising-14/,
15 กรกฎาคม 2558.