ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรโดยการใช้เพื่อประโยชน์ในการทดลองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร

Main Article Content

กมลชนก หมั่นผดุงกิจ

Abstract

Patent law provides a limited exception to the exclusive rights conferred by a patent by allowing the experimenter to use patented inventions for carrying out experiments. Such activities will be exempted from infringement provided that the activities done are merely for
the purpose of experimention and do not unreasonably conflict with
the normal exploitation of the patent and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking account of
the legitimate interests of third parties.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

หนังสือ

กระทรวงพาณิชย์, กรมทะเบียนการค้าความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร, กรุงเทพ ฯ, 2500.
ทัศนัย ชัยมงคล. หลักและปัญหาการการะทำอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตร. กรุงเทพ ฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528
วิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์. คู่มือการจดสิทธิบัตรและกฎหมายสิทธิบัตร. กรุงเทพ ฯ : สมาคมการประดิษฐ์ไทย, 2537.
รชิตา ทิพย์โชติ. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญหาคดีสิทธิบัตรระหว่างประเทศ. กรุงเทพ ฯ : สูตรไพศาล, 2551.