การดำเนินคดีแบบกลุ่มในคดีความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์

Main Article Content

เจษฎา นครขวาง

Abstract

Class action on securities litigation is a new mechanism to redress group of investors which absolutely different from normal procedure. To use class action in securities lawsuits effectively, it is necessary to consider methods and define additional rules to be in line with securities characteristic case. In consequence, Securities class action will be fairly and adequately protect the investor’s interests.

Article Details

Section
Articles

References

หนังสือ

สรวิศ ลิมปรังษี. “แนวทางการพิจารณาคำร้องขออนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม.”
ดุลพาห. เล่มที่ 3. ปีที่ 87-88. กันยายน – ธันวาคม 2559. น. 44-45

Gene R. Shreve and Peter Raven-Hansen, Understanding Civil Procedure, Second Edition (Legal Text Series. (n.d.) : Times Mirror Books, 1994.

งานวิจัย

นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์. "การดำเนินคดีแบบกลุ่ม : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายฝรั่งเศส Action de Group-Class a la francaise"
.รายงานการศึกษาวิจัยเสนอศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พฤษภาคม 2559. น. 93.

เว็บไซต์

Svetlana Starykh and Stefan Boettrich. “Recent Trends in Securities Class Action Litigation: 2015 Full-Year Review.” http://www.nera.com
/content/dam/nera/publications/2016/2015_Securities_Trends_ Report_NERA.pdf, August 2, 2017.