การบังคับสิทธิเรียกร้องตามแผนภายหลังการยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ

Main Article Content

พินิตา สุทธภักติ

Abstract

The enforcement of the creditor's right under the business reorganization plan in the case of the debtor's default after the court has issued an order cancelling the business reorganization should allow
the creditor to enforce his right under the plan regardless of his rights arisen prior to the business reorganization. The principles of UNCITRAL
can be adopted into Thai reorganization law by stipulating that
the business reorganization plan may include the proceedings to enforce the creditor's right if the debtor fails to perform its obligations under
the plan.  In addition, the statute of limitations to enforce the creditor's right in such case should be specified by the law.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

หนังสือ

กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม. แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของคณะกรรมาธิการว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (UNCITRAL). นนทบุรี : บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด, 2551.

ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม. คำอธิบายโดยสังเขปและตัวบทกฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (พระราชบัญญัติล้มละลาย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2541). กรุงเทพมหานคร :
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2541.
มานิต จุมปา. คำอธิบายสัญญาประนีประนอมยอมความ. พิมพ์ครั้งที่ 3. แก้ไขเพิ่มเติม กรุงเทพมหานคร : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2551.
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์. กฎหมายล้มละลายพิสดาร (ล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ). กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงจันทร์การพิมพ์, 2558.

วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ. กฎหมายฟื้นฟูกิจการ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร :
บริษัทวิศิษฏ์สรอรรถ จำกัด, 2547.
สุธีร์ ศุภนิตย์. หลักกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร : บริษัท วิญญูชน จำกัด, 2552.
เอื้อน ขุนแก้ว. กฎหมายฟื้นฟูกิจการ. พิมพ์ครั้งที่ 10 แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพมหานคร : บริษัทกรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2559.

วิทยานิพนธ์

จุลธิดา จงกลนี. “การฟื้นฟูกิจการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ : ศึกษาผลกระทบต่อผู้ซื้อและแนวทางแก้ไข”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
บทม์รัตน์ ธำรงเวียงผึ้ง. “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแปลงหนี้เป็นทุนในบริษัทจำกัด.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
พรทิพย์ กฤษณาสีนวล. “สิทธิของเจ้าหนี้ที่ให้สินเชื่อใหม่กับลูกหนี้ที่อยู่ในระหว่างกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลายไทย”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.

วารสาร

พิชิตพล เอี่ยมมลคลชัย ฤทธิชัย งดงาม. “ทางเลือก : เมื่อลูกหนี้ผิดข้อตกลงปรับโครงสร้างหนี้.” การเงินการธนาคาร. : 154-156.
ภูมิวุฒิ พุทธสุอัตตา. “บทคัดย่อ : กฎหมายฟื้นฟูกิจการของสหรัฐอเมริกา.” ดุลพาห. เล่ม 2. ปีที่ 43. (เมษายน-มิถุนายน 2539) : 45-46.
มนตรี ศิลป์มหาบัณฑิต. “มาตรการฟื้นฟูลูกหนี้ตามกฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกา.” ดุลพาห. เล่ม 1. ปีที่ 46. (มกราคม-มิถุนายน 2542) : 32.
วราภรณ์ อาษาพร. “ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการตามร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย.” ดุลพาห. เล่ม 4. ปีที่ 44. (ตุลาคม-ธันวาคม 2540) : 72.
วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ. “การฟื้นฟูกิจการในคดีล้มละลาย (Reorganisation).” ดุลพาห. เล่ม 2. ปีที่ 43. (เมษายน-มิถุนายน 2539) : 54.
เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ ธนพัฒน์ ชัยสันติกุลวัฒน์. “กลยุทธ์การปรับโครงสร้างหนี้ของธุรกิจ.” วารสารบริหารธุรกิจ. ฉบับที่ 88 (ตุลาคม-ธันวาคม 2543) :13.
Samuel L. Bufford. “United States Reorganization Law.” ดุลพาห. เล่ม 2.
ปีที่ 43. (เมษายน-มิถุนายน 2539) : 32-37.

งานวิจัย

ไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์. “กฎหมายล้มละลายในส่วนการฟื้นฟูกิจการ : ศึกษากรณีปัญหาจากการพักบังคับชำระหนี้.” งานเอกสารวิชาการหลักสูตร
“ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552.

ไกรสร บารมีอวยชัย. “กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้.” งานวิจัยหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่2 วิทยาลัยการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2540.
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2554, “รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย บทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้,” เสนอต่อกรมบังคับคดี, 2554.

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

มาลี สุรเชษฐ วิวิธ วงศ์ทิพย์ ปรัชญา อยู่ประเสริฐ. “หน่วยที่ 13 : การระงับข้อพิพาท.” www.stou.ac.th/ schools/slw/upload/40205-13.pdf, 29 เมษายน 2560.
ธนาคารแห่งประเทศไทย. “แนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี้,” 3 สิงหาคม 2551.
สถาบันยานยนต์. “กฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกา (เฉพาะ chapter 11 และ chapter 7.” www.thaiauto.or.th, สิงหาคม 2552.

Books

Ian F. Fletcher. The Law of Insolvency. Fourth Edition. London : Sweet and Maxwell, 2009.
Martin A. Frey, Phyllis H. Frey and Sidney K. Swinson. Introduction to Bankruptcy Law. Fourth Edition. United State : Thomson and Delimar Learning, 2005.
Philip R Wood. Principle of International Insolvency. second edition. London : Sweet and Maxwell, 2007

Rizwaan Jameel Mokal. Corporate Insolvency Law. Great Britain : Oxford University Press, 2005.

Articles

Alexandra Rhim. “Reorganization Schemes under U.K. Insolvency Act of 1986 : Chapter 11 as a Springboard for Discussion.” Volume 16. Loyola of Los Angles International and Comparative Law Review 985, (1994) : 1006.
Julian R. Franks and Walter N. Torous. “Lessons from a Comparison of US and UK Insolvency Codes.” Oxford Review of Economic Policy, 70. Volume 8, (Autumn 1992) : 70.
M Jonathan Hayes. “Formulating and Comfirming a Chapter 11 Plan of Reorganization.” Journal of Lagal Advocacy and Practice. Volume 2. (2000) : 23.
Peter W. Ito. “Viewing Chapter 11 as a business tool.” Bankruptcy and Restructuring Chapter 11 Strategies 2009. Aspatore. (2009) : 75.
Philip Carrington Bennett Murphy. “Reconciling UK administration and US Chapter 11 after Maxwell.” International Financial Law Review 20. (July 1992) : 20.
Linda F. Cantor, Pachulski Stang, Ziehl, Young, Jones and Weintraub P.C., “Chapter 11 Plan Confirmation : the Beginning of the End,” in 13th Annual Southwest Bankruptcy Conference September 8-11, 2005, American Bankruptcy Institute California. (2005).

Electronic Medias

Field Fisher waterhouse. “LPA receivers.” www.fieldfisher.com/media/ 1687801/LPA-Receivers.pdf, January 24, 2016.
Pricewaterhouse Coopers. “Insolvency in brief : a guide to insolvency terminology and procedure.” www.pwc.co.uk/insolvencyinbrief, May 16, 2015.
United States Courts. “Chapter 11 bankruptcy basics,” www.uscourts.gov/, May 6, 2016.
United States Courts. “Reorganization under the Bankruptcy Code.” www.uscourts.gov/, December 12, 2013.