ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับอู่ลอย

Main Article Content

ฑิตาพันธ์ สวรรคเชิดวิลัย

Abstract

At present, Thai law regarding control of such floating dock is still unclearly and inadequately evidenced. However, arrangement is made to prepare draft on Navigation Act B.E. …. and draft on Thai Vessel Act B.E. .... for replacement of Navigation in the Thai Waters Act B.E. 2456 (1913) and Thai Vessel Act B.E. 2481 (1938). The both drafts shall add on provisions regarding floating dock and it is found from study as in some provisions of the both drafts still have default or incompletion in some issues such as there is no stipulation for grant on period of quayage of floating dock in trespass of river, lack of criterion regarding registration of floating dock under construction, transfer the ownership of a registered floating dock, survey of floating dock for issuance of certificate for measurement on tonnage of floating dock and license for use of floating dock in Thai Waters, registration rights regarding floating dock, mortgage and maritime liens over floating dock, mortgage over floating dock under construction as well as there is no measurement on detention of floating dock if it is reasonably believed to have discharged marine pollutants.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

หนังสือ
กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ. กลยุทธ์บริหารธุรกิจการขนส่งทางเรือ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
ไผทชิต เอกจริยกร. กฎหมายพาณิชยนาวี (Maritime Law) ตอน 1. พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2546.
อัณณพ ปาลวัฒน์วิไชย. และสำราญ โชติทัตต์. ระบบนำขึ้นและปล่อยเรือลงน้ำ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2539.

วิทยานิพนธ์
นรนารถ ชอบผล. “การตรวจเรือและออกใบสำคัญรับรองตามพิธีสาร ค.ศ. 1988 แก้ไขอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ. 1974.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555.

เว็บไซต์

กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ. “คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินเรือ.” www.hydro.navy.mi.th/kmhydro/Carto/mapping.pdf, 29 พฤศจิกายน 2559.

โครงการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล.“อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ.” http://www.mkh.in.th/index.php/2010-03-22-18-05-14/2011-07-21-05-02-36, 10 ธันวาคม 2559.
พิพิถนนท์ พูลสวัสดิ์,กิตติภัฎ รัตนจันทร์ และสิทธิพงศ์ มหาธนบดี. “การเพิ่ประสิทธิภาพการผลิตของอู่ต่อเรือ.” https://www.eg.mahidol.ac.th/dept/egie/
images/IENetworkArchives/2011/PDF/10.OIE/OIE36.pdf, 12 ธันวาคม 2559.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. “ความหมายของอู่ลอยตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456.” http://www.lawreform.go.th/lawreform/images/th/jud/th/deca/2535/c2_0503_2535.htm, 8 มิถุนายน 2558.

เอกสารอื่น

กรมเจ้าท่า. “เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการสัมมนาร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยและร่างพระราชบัญญัติเรือไทย.” สำนักกฎหมาย.
3 กรกฎาคม 2559.
เพลินทิพย์ โกเมศโสภา. “รายงานผลการวิจัย เรื่องการศึกษาภาพลักษณ์ของกิจการขนส่งทางทะเลในประเทศไทย.” คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
สุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์. “รายงานการศึกษา เรื่องกิจการพาณิชย์นาวี – อู่ซ่อมเรือ.”
หน่วยการเกษตรและอุตสาหกรรม ส่วนวิจัยเศรษฐกิจ ฝ่ายวิจัยและวางแผน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด, 2526.