หลักประกันและการค้ำประกันในระบบศุลกากรผ่านแดน

Main Article Content

เนียลิสา แซ่พัว

Abstract

There are no customs duties for transit traders but other rules become applicable if transit traders use or consume goods in the country of transit. So transit traders must provide security and guarantees to countries of transit for customs duties potentially incurred. International Conventions about transit procedure might be good models for Thailand to follow.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

บรรณานุกรม

หนังสือ

นิตยา เที่ยงตรงภิญโญ. ศุลกากรกับการต่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร, 2550.

มาโนช รอดสม. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรและกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตรา ศุลกากร. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : บริษัทจี-อาร์ต จำกัด, 2559.

วิชัย มากวัฒนสุข. กฎหมายภาษีและพิธีการศุลกากร. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์
อินฟอร์มีเดียบุ๊คส์, 2551.

สิทธิกร นิพภยะ. หลักการไม่เลือกปฏิบัติ (non-discrimination principles) รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์และสมบูรณ์ ศิริประชัย (บรรณาธิการ), กฎกติกา WTO เล่มที่หนึ่ง : กติกาทั่วไป. โครงการWTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก). กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามลดา, 2552

วิทยานิพนธ์

กิตติมา แก้วเถื่อน. “ปัญหาทางกฎหมายในการขนส่งสินค้าผ่านแดน ศึกษากรณี : การประกอบธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าผ่านแดน.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2555.

นุชนาฏ ฉางเข้าชัย. “ปัญหาบางประการเกี่ยวกับการชำระภาษีศุลกากรและการคืนอากรทั่วไป.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.

พิพัฒน์ จันทร์เมฆา. “มาตรการศุลกากรของอาเซียนสำหรับการขนส่งสินค้าผ่านแดน ศึกษาเฉพาะกรณีการขนส่งทางบกของประเทศในกลุ่มอินโดจีน.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

หยาดพิรุณ งามรูป. “ปัญหาการผ่านแดนและการถ่ายลำในการนำเข้าและส่งออกสินค้า.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
เว็บไซต์

กรมศุลกากร. “นโยบายกำกับองค์การที่ดีกรมศุลกากร ปีงบประมาณ 2559.” http://www.customs.go.th/cont_strc_download.php?lang=th&top _menu=menu_homepage¤t_id=142231324147505f4c464a 4f464b4a, 3 มกราคม 2560

อรอนงค์ นิลธจิตรัตน์. “ปัญหากฎหมาย ถ่ายลำ ผ่านแดน ที่กรมศุลกากรควรตระหนักต่อ คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด.” https://www.gotoknow.org/posts/569952, 3 มกราคม 2560

สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร กรมศุลกากร. “ความเป็นมา.” http://www.aeothai.com/page_content.php?page=1&menu=7,
3 มกราคม 2560

World Customs Organization. “Transit Facilitation for Regional Economic Integration and Competitiveness.” http://www.wcoomd.org/
en/topics/research/activities-and programmes/~/media/30EA73
887EED41E1A3E774175C7FE097.ashx, January 3, 2017.

เอกสารอื่น

รายงานการประชุมคณะทำงานพิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า ครั้งที่ 20.
รายงานของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง การพิจารณา ศึกษาผลกระทบมาตรการผ่านแดน ถ่ายลำ ของประเทศต่อการจัดเก็บภาษี สินค้า, หนังสือที่ระลึกวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 140 ปี พ.ศ. 2417 – 2557.