มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ : ศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี

Main Article Content

ภัควดี เกตุบรรจง

Abstract

Thailand is one of the famous medical hub in the world. Medical services in Thailand are popular among medical tourists from across the globe. However, Thailand has no legal measure to permit medical tourism such as the protection of the rights and interests of foreign patients, controlling of medical institution, controlling of medical tourism facilitator etc. The Republic of Korea, which is a country that popular among medical tourists, has legal measures to permit medical tourism. For this reason, it is interesting to study this legal measures in order to develop the law of Thailand.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

หนังสือ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. ธุรกิจบริการ : วิชาชีพสุขภาพ (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์). พิมพ์ครั้งที่ 1
คณาทิป ทองรวีวงศ์. กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2558.
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ. กฎหมายสุขภาพและการรักษาพยาบาล. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์. กฎหมายการแพทย์ ความรับผิดทางกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2546.
วิสัย พฤกษะวัน. คนไข้ กฎหมาย และแพทย์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

วิทยานิพนธ์

กนกวรรณ ถินปวัติ. “ปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศัลยกรรมความงาม.” การศึกษาอิสระมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551.
ธัญญาลักษณ์ กัลป์ปสุข. “ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยในการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์, 2556.
พรพธู รูปจำลอง. “กรอบนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิสุขภาพ.” วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์, 2552.
พรสวรรค์ กาญจนจันทร์. “มาตรการทางกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค : ศึกษากรณีทัวร์ศัลยกรรมที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี.” สารนิพนธ์มหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2556.
บทความ

วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์. “ศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย มุมมองทางธุรกิจบริการ กับ ผลกระทบที่จะตามมา.” หนังสือการเป็นศูนย์กลางสุขภาพของไทยในเอเชียกับผลกระทบด้านกฎหมายและจริยธรรม. จัดพิมพ์โดยศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, น. 3 – 7.

เอกสารงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism Hub) ตามแนวทางพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ธันวาคม 2553.

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

กันติ์สินี กันทะวงศ์วาร และคณะ. “ความสามารถในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (เมดิคัล).” http://www.ppsi.or.th/download/ppsi
/20160310-017.pdf, 11 ธันวาคม 2559.
“ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub).” http://www.kmutt.ac.th/rippc/nrct59/52s28.pdf, 11 ธันวาคม 2559.
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ. “การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของอินเดีย.” http://www.thaiembassy.org/mumbai/th/news/824/18498-การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของอินเดีย.html, 11 ธันวาคม 2559.
ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ และนราศรี ไววนิชกุล. “ความสามารถในการแข่งขันของ
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของประเทศไทย.” https://www.tcithaijo.org/
index.php/parichartjournal/article/view/49544, 12 ธันวาคม 2559.

ธันยาพร เล้าโสภาภิรมย์. “ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ โอกาสทองของไทยในอาเซียน.” https://www.scbeic.com/th/detail/product/3526detail, 13 กรกฎาคม 2560. “ตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โอกาสทองของไทย.”
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1455178017, 20 พฤศจิกายน 2559.
ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ และนราศรี ไววนิชกุล. “ความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของประเทศไทย.”https://www.tcithaijo.org/index
.php/parichartjournal/article/viewFile/49544/41049, 20 พฤศจิกายน 2559.
“นักท่องเที่ยวกับรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยว.” http://www.teacher.ssru.ac.th/chantouch
_wa/pluginfile.php/438/block_html/content/บทที่%204%20นักท่องเที่ยวและรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว.pdf, 20 กรกฎาคม 2560.
“นิยามศัพท์ด้านการท่องเที่ยว.”
http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/52/file_ 1447136637.pdf,20 กรกฎาคม 2560
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพแห่งชาติ. “ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ.2560 - 2569).” http://203.157.7
.120/fileupload/2560-102.pdf, 22 กรกฎาคม 2560.
นายณัฐพล วุฒิรักขจร. “ประเทศไทยกับการพัฒนาเป็น MEDICAL HUB OF ASIA.”
https://www.gsb.or.th/Getattachment/58a1c42f-18c9-4836-9763
-5048dae898b3/Hot-Issue_เมดคอล-ฮบ-final.aspx, 22 กรกฎาคม 2560.
ธันยาพร เล้าโสภาภิรมย์. “ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ โอกาสทองของไทยในอาเซียน.”
https://www.scbeic.com/th/Detail/product/3526, 23 กรกฎาคม 2560.
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, “Medical Tourism ยังโตต่อเนื่อง ... เปิดโอกาส โรงพยาบาลเอกชนขยายฐานลูกค้าต่างชาติ,” http://marketeer.co.th/archives/778
83, 11 ธันวาคม 2559.
“การแพทย์ไทยได้มาตรฐาน ชาวโอมานแห่ใช้บริการ 3,000 คนต่อปี.”
http://globthailand.com/oman_0002/, 25 มกราคม 2560.

BOOKS

John Connell. Medical Tourism. UK : CAB International, 2011.
Kathy Stolley and Stephanie Watson. Medical Tourism : A Reference Handbook. United States of America : ABC-CLIO, 2012.
Melanie Smith and Laszlo Puczko. Health and Wellness Tourism. Hungary : Charon Tec, 2009.
Milica Z. Bookman and Karla R. Bookman. Medical Tourism In Developing Countries. United States of America : Palgrave Macmillan, 2007.
Ruamsak Veerasoontorn, A Dynamic Model of Medical Tourism An Analysis of Patient Narratives. U.S.A. : Lab Lambert Acadamic Publishing, 2013.

THESIS

Kanparpat Noppharesksawat. “Legal measures on controlling medical tourism facilitator.” LL.M.Thesis. Thammasat University, 2016.

ELECTRONIC MEDIAS

“Aremyourmlocalmpatientsmslippingmaway?mmSouthmKoreamMedicalmTourismmMarket Insights.” https://www.ifaas.co/single-post/2017
/03/06/South-Korea-Medical-Tourism-Market-Insights---are-your-local-patients-slipping-away, 24 กรกฎาคม 2560.
Chang-Won Koh. “Characteristics of cosmetic medical tourism in Korea.” http://www.jcosmetmed.org/journal/view.html?uid=4&vmd=Full, 24 กรกฎาคม 2560.
“Healthcare System and Quality in South Korea.”
http://www.mymedholiday.com/country/south-korea/article/128
/healthcare-system-quality-in-south-korea-, 24 กรกฎาคม 2560.
“MedicalmTourismmIntroduction,” http://english.visitseoul.net/business-partners-article/ Medical-Tourism-Introduction_/15031, 24 กรกฎาคม 2560.
“Why Korea?,” http://english.visitmedicalkorea.com/eng/medical
Treatments/medical Treatments01_1.jsp, 23 ธันวาคม 2559.