ปัญหาความรับผิดของรัฐในคดีปกครองในความเสียหาย จากอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยา

Main Article Content

สมศักดิ์ วงศ์ราษฎร์

Abstract

This article was written for the purposes of gathering and presenting factual and legal problems relating to state’s liability which are administrative disputes under Section 9 Paragraph one of the Act on Establishment of Administrative Court Procedure B.E. 2542 (1999) in which injured persons from flood disaster in Chao Phraya river basin shall file such cases to the administrative courts. This  study presents problems and causes of flood in Chao Phraya river basin, foreign and Thai concepts and ideas of state’s liability and analyzes the presented problems of state’s liability from flood in Chao Phraya river basin. This  is to give guiding suggestions and to resolve administrative disputes in efficient and fair maner to both parties, in the way that will not burden public budget and cause  the least induction to social conflicts.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

หนังสือ

ถาวร เกียรติทับทิว. “คำอธิบายกฎหมายปกครอง,” พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : นิติบรรณการ, 2544. น. 270.
วรเจตน์ ภาคีรัตน์. “กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ : ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายเยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ,” พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555. น 128.
ธรรมนูญ พิทยาภรณ์. ลาวัณย์ จันทร์พวง. และเอกภพ วราภาสกุล. “กฎหมาย และคำสั่งศาลเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ
: ประสบการณ์ของประเทศเยอรมัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไทย.” ดุลพาห, เล่มที่ 3. ปีที่ 59. : 8 (2555).
คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ. “แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ”. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2555

วิทยานิพนธ์

สุจิณ ซื่อสุวรรณ. “ความรับผิดทางละเมิดของทางราชการ,” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2532