มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมมลพิษทางอากาศอันเกิดจาก การเผาในที่โล่งในภาคเกษตรกรรม

Main Article Content

อภิรัฐ ดีทองอ่อน

Abstract

The most common and conventional practices to get rid of agricultural waste before farmers can prepare the area for new crops is to burn it in the open area or “open burning”, because it is convenient and cost effective, However, it creates air pollution and affects human lives. The legal measures on air pollution related to open burning are ineffective. Problems largely arise from the fact of  its sources of nuisance, the procedure of proper fact analysis, and the inability of local officials to enforce current regulations. These problems lead to ineffective control and render almost practically no results; farmers engage in open burning without culpability. Moreover, some of Thailand’s local governments specifically enact their own provisions to restrict farmers from open burning agricultural waste. The provisions usually prohibit the open burning entirely, which not only generates enforcement problems, but also resentment refrom farmers who believe the law to be unfair. In addition, the punishments are mild. Therefore, the law should be amended in order to make the legal measure to be more effective in practice.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

หนังสือ

มงคล รายะนาคร. หมอกควันและมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ : ล๊อคอินดีไซน์เวิร์ค, 2553. น.8.
อำนาจ วงศ์บัณฑิต. กฎหมายสิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2557. น.53.
สุรเชษฐ์ ชิระมณี. “ปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อระงับหมอกควันซึ่งเกิดจาก
การเผาในที่โล่ง : กรณีศึกษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่.” (วิจัย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557) น.18.

เว็บไซต์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรมควบคุมมลพิษ. “รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2555,” จาก http://www.pcd.go.th/count/
mgtdl.cfm?FileName=Report_Thai2555.pdf, น.1-6 - 1-7, 17 เมษายน 2560.

เอกสารอื่น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรมควบคุมมลพิษ. แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2559. น.1-2.
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป ซึ่งปรับปรุงแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ประจำปี 2559