LEGAL MEASURES FOR THE CONTROL OF CATCLAW MIMOSA (Mimosa pigra L.) IN THAILAND

Main Article Content

พรรษวุฒิ โกศลานันท์

Abstract

Catclaw Mimosa (Mimosa pigra L.) is deemed an alien species invasively widespread in Thailand and it was registered to be an alien species qualified as high significance per the resolution of cabinet dated 20 February 2018. As a result, it is concentrated to be managed by prevention, supervision, and eradication. According to the study, it is found that Thai laws relevant to Catclaw Mimosa supervision are still problematic in preventive, supervisory and eliminated measures because there is no said legal measures in such aspects. Although there are some legal regulations, those are unenforceable by the governmental officers. To deal with such problems, the author suggests a short-term solution via issuing subsidiary laws by virtue of model laws, encouraging people to participate in Catclaw Mimosa management, and providing supportive methods for the utilization of Catclaw Mimosa. In respect of the long-term suggestions, the laws on control of Catclaw Mimosa, stipulated in various acts, should be gathered and the study of guideline from overseas laws on Catclaw Mimosa management should be done in order to legislate new law on supervising alien species for legal unity. This is able to handle Catclaw Mimosa systematically and effectively.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

ชาญณรงค์ ดวงสอาด และคณะ. การควบคุมไมยราบยักษ์ Mimosa pigra L. โดยชีววิธีในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคเหนือตอนบน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555.
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. มาตรการป้องกัน ควบคุม และกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น. กรุงเทพมหานคร : บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชั่น เทคโนโลยี จำกัด, 2552.
กฤตภาค บูรณวิทย์, และ มนตรี ปัญญาทอง. “ผลของการทดแทนกากถั่วเหลืองด้วยไมยราบยักษ์ต่อลักษณะการเจริญเติบโต คุณภาพซากและเนื้อของนกกระทาญี่ปุ่น.” http://journal.agri. cmu.ac.th/pdf/J00134_C01018.pdf, 25 กรกฎาคม 2561.
ฐิตินันท์ ธรรมโสม. “การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียม โดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากไมยราบยักษ์.” http://www.sci.rmutt.ac.th/stj/index.php/Volume7 /article/view/308, 25 กรกฎาคม 2561.
เดลินิวส์. “ถ่านอัดแท่งไมยราบยักษ์ จากวัชพืชสู่พลังงานทดแทน,” http://www.moe.go. th/moe/th/news/detail.php?NewsID=33877&Key =news11, 15 มีนาคม 2561.
ปิยนุช คะเณมา. “การดูดซับตะกั่วในสารละลายด้วยฝักไมยราบยักษ์ที่ปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์.” http://www.thaiscience.info/Journals/Article/ SDUJ/10984851.pdf, 25 กรกฎาคม 2561.
พดารัตน์ นิลเจียรนัย, และ ปียนันท์ น้อยรอด. “ประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียม (VI) ด้วยผลฝ้ายและไมยราบยักษ์.” http://scijournal.hcu.ac.th/data/Vol%202%20 Issue%202%20%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0
15
%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%202.pdf
, 25 กรกฎาคม 2561.
วัชรินทร์ เขจรวงศ์. “ไมยราบยักษ์วัชพืชร้ายแรงรุกพื้นที่ภาคการเกษตรเมืองร้อยเอ็ด.” https://www. gotoknow.org/posts/198378, 25 มีนาคม 2561.
วิกิพีเดีย. “หน่วยโทษ.” https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99 %E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9, 15 พฤษภาคม 2561.
วุฒิพันธุ์ เนตรวิชัย, อานุภาพ เส็งสาย, และ สุรนันท์ น้อยอุทัย. “การใช้ไมยราบยักษ์แห้งเป็นอาหารเสริมในการเลี้ยงแพะพันธุ์ลูกผสมพื้นเมือง.” https://dspace.tarr. arda.or.th/bitstream/handle/6622815955/6809/file.pdf?sequence=1&isAllowed=y, 25 กรกฎาคม 2561.
เว็บเพื่อพืชเกษตรไทย. “ไมยราบยักษ์ ประโยชน์ และวิธีกำจัด.” http://puechkaset.com /%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C/, 25 มีนาคม 2561.
สมชาย วงศ์สุริยศักดิ์. “การพัฒนากระดาษจากเปลือกไมยราบยักษ์.” http://j-com-dev-and-life-qua.oop.cmu.ac.th/uploads/file/chjkno pr2689.pdf, 4 มิถุนายน 2561.
สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. “ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (Alien Species).” http://biodiversity. forest.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=140:-alien-species&catid=25:the-project&Itemid=68, 15 กุมภาพันธ์ 2561.
Lowe S. et al. 100 of the World’s Worst Invasive Alien Species, A Selection from the Global Invasive Species Database. Auckland : Hollands Printing Ltd., 2000.