CONSUMER PROTECTION OF ELDERLY PEOPLE

Main Article Content

กวิสรา ตันซู้

Abstract

บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาถึงสภาพปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคที่เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุถูกจัดอยู่ในกลุ่มประชากรเปราะบางอันเนื่องมาจากสภาพร่างกายและสุขภาพที่เสื่อมถอยลง
จึงส่งผลต่อการตัดสินใจด้านการจัดการทรัพย์สินเป็นไปโดยการขาดความระมัดระวัง โดยพบว่าผู้สูงอายุมักตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอยู่บ่อยครั้ง  ผู้เขียนจะทำการศึกษาโดยพิจารณาหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคที่เป็นผู้สูงอายุในประเทศไทย และศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ อันได้แก่ กฎหมายเครือรัฐออสเตรเลีย กฎหมายญี่ปุ่น และกฎหมายฝรั่งเศส โดยจะทำการศึกษาในประเด็นดังต่อไปนี้ (1) การไม่มีกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการคุ้มครองในกรณีผู้สูงอายุถูกหลอกลวง (2) การที่ผู้สูงอายุไม่ได้รับความอำนวยความสะดวกในกระบวนการเยียวยาความเสียหาย และ (3) การขาดระบบเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็ว เพื่อหาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกับกฎหมายไทยเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุต้องสูญเสียทรัพย์สินของตนจากการถูกหลอกลวง และได้รับความเป็นธรรมอย่างรวดเร็ว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles