FACT FINDING BY POST-MORTEM EXAMINATION : STUDYING THE LEGAL NECESSITY OF A DEATH INVESTIGATION

Main Article Content

กมลทิพย์ ศรีโสภา

Abstract

Post-mortem examinations are initiated by officials performing their duty in terms of extrajudicial killings, under Section 150, paragraph three of the Thailand Criminal Procedure Code, B.E. 2477 (1934) (The Code).The law requires a procedure to investigate deaths that differs in cases of unnatural death. The Code evolved through amendments. Its statutes regarding post-mortem examinations were studied and problems of extrajudicial killings analyzed as part of the process of examining deaths in Thailand. An international comparative legal study was made of post-mortem examinations in Germany, the United States, and the United Kingdom. Results were that in Thailand,


Investigations into deaths retain some problems.These findings suggest that making evidence collection the responsibility of the Crime Suppression Division would prevent case interference and interruption of the process of investigating deaths. By following the example of German regulations, in Thailand, principles of checks and balances would be maintained between internal and external organizations by applying counterbalance and oversight in autopsies and issuing autopsy reports accordingly.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

หนังสือ

คณิต ณ นคร. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ วิญญูชน, 2561.

ญาดา รัตนอารักขา และศุภชัย คำคุ้ม. คำอธิบายกฎหมาย DSI : FBI of ThaiIand : กฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดี
พิเศษและกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 (และที่แก้ไข
เพิ่มเติม) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง. กรุงเทพมหานคร : คณะบุคคลปณรัชช, 2556.

ณรงค์ ใจหาญ. หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน,
2550.

ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์. การชันสูตรพลิกศพและการวิสามัญฆาตกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร :
สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2556.

ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล. ประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร :
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล, 2557.

วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์. วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติยาและกฎหมายชันสูตรพลิกศพ. กรุงเทพมหานคร :
สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2546.

สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง (2562). พิมพ์ครั้งที่ 19
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2562.

แสวง บุญเฉลิมวิภาส. การศึกษาการพัฒนาระบบการชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย. สำนักกิจการยุติธรรมกระทรวง
ยุติธรรม, 2547.

บทความ

บุณณดา หาญทวีพันธุ์ และคณะ. “ความเป็นภาวะวิสัยในคดีวิสามัญฆาตกรรม : ศึกษากระบวนการค้นหาความจริงใน
ชั้นเจ้าพนักงาน.” วารสารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. ปีที่5 ฉบับที่2. (พฤษภาคม-
สิงหาคม 2554) : 104.

วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ และ ไพศาล ลิ้มสถิตย์. “การออกใบมรณบัตรและหนังสือรับรองการตายในประเทศเยอรมนี
อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยมและสหรัฐอเมริกา.” วารสารกระบวนการยุติธรรม. ปีที่ 4 (เมษายน-มิถุนายน
2554)

สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล. “ความโปร่งใสและการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตามแนวทางรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540.” บทบัณฑิตย์. เล่ม 54 ตอน 4 : 56-76.

วิทยานิพนธ์

ธีรวัฒน์ เอื้อพอพล. “มาตรการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจรัฐ : ศึกษากรณีการชันสูตรพลิกศพตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 วรรคสาม.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.

ธีระยุทธ์ รอดเจริญ. “มาตรการตรวจสอบดุลพินิจในการสั่งคดีอาญาของพนักงานอัยการ.” สารนิพนธ์มหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.

นิวัฒ ทั่งทอง. “การพัฒนาระบบงานนิติเวชเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.

วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์. “การชันสูตรพลิกศพกับการดำเนินคดีอาญา.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.

สุรีพร เบ็ญจวรรณ์. “มาตรฐานการชันสูตรพลิกศพของประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ.”
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.

สมศักดิ์ หวังดี. “การตรวจสอบความจริงในการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีการชันสูตร
พลิกศพ.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.

อุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม. “การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพของประเทศไทยกับประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมนี.”วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.

BOOKS

House of Commons Constitutional Affairs Committee. Reform of the coroners’ system and death certification. London : The Stationery Office Limited, 2006.

Kant Keith A. Taylor’s Principle and Practice of Medical Jurisprudence. Thirteenth Edition, London : Churchill Livingstone Co. Ltd, 1984.

Mason, JK. Forensic Medicine for Lawyers. second edition. London : Butterworth & Co (Publishers)
Ltd, 1983.

Nigel G.Foster and Satish Sule. German Legal System & Laws. New York : Oxford Press, 2002.

Warner U. Spitz and Russel S. Fisher. Medico-Legal Investigation of Death. Second Edition, Illinois :
Charles C. Thomas, 1980.

ARTICLES

Randy Hanzlick and Debra Combs. “Medical Examiner and Coroner System: History and Trends.”
279 Journal of American Medical Association. (March1988) : 870-871.

Wahlsten, V. Koiranen and P. Saukko. “Survey of medico-legalinvestigation of homicides in the
city of Turku, Finland.” 14 Journal of Clinical Forensic Medicine. (2007): 243-244

เอกสารอิเล็ทรอนิกส์

ประชาไท. “รายงาน : การเดินทางและ (อีก) ต้นทุนของความยุติธรรม ในคดีไต่สวนการตาย.”
https://prachatai.com/journal/2007/09/14032, 1 มิถุนายน 2562.

ปรีดา ทองชุมนุมและดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล. “4 ปีเศษของการเดินทางในการค้นหาความจริง กรณีความตายที่
ตากใบ.” https://prachatai.com/journal/2009/11/26495, 2 เมษายน 2562.

มติชนออนไลน์. “การปฏิรูปการสอบสวน กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย ในช่วงเปลี่ยนผ่าน : โดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ธานี วภัทร์.” https://www. matichon.co.th/columnists/news_717407,
1 มิถุนายน 2562
ไทยโพสต์.“จี้กองทัพคายหลักฐานกล้องวงจรปิดยิง'ชัยภูมิ ป่าแส.” https://www.thaipost.net/
main/detail/11574, 25 พฤษภาคม 2562.

กรมสอบสวนคดีพิเศษ. “DSI แถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด.” https://www.dsi.go.th/Detail/T0001571,
25 พฤษภาคม 2562.

ปรัชญา โต๊ะอิแต. “ชำแหละคดีกรือเซะ-28 เมษาฯ กับปัญหากระบวนการ ไต่สวนการตาย.” https://www.isranews.org/isranews-all-data/isranews-data-south/1983-28- qq.html,
10 เมษายน 2562.