UNITY OF CRIMINAL INQUIRY

Main Article Content

ภาวินี หาญธงชัย

Abstract

An inquiry is an essential part of criminal justice and has a spirit of fact-finding to prevent and suppress the offence. In criminal proceedings, the related state and organizations shall unitedly collaborate in criminal action and suppression. According to the study on Thailand’s background of the criminal inquiry power, the finding of Thailand’s criminal inquiry system indicated that there was a lack of unity and lack of proper checks and balance of the related agencies, resulting in several faults in collection of evidence in inquiry stage. Therefore, this article aims to study the problems of lack of unity and checks and balances in Thailand’s criminal inquiry, in order to analyze a problem-solving guideline according to the related laws through a comparative study on the criminal inquiry system of France, Germany, England, and United States of America. According to the analysis, Thailand should amend the laws relating to the processes in inquiry stage to conform with the principle of inquiry and litigation, to be the same process. This article also aims to develop the inquiry system to ensure that the related organizations shall collaborate in fact-finding pursuant to the principle of international inquiry. An inquiry official shall have an inquiry power and a public prosecutor shall play a role in controlling the inquiry or can participate in inquiry to efficiently collect the evidence for the proper checks and balances on exercising the inquiry power, and as a security of fairness and protection of liberty and rights of people, bringing about to the reliance on the process of judgement. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

หนังสือ
1. กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์. การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม : ใครควรมีอำนาจสอบสวน. กรุงเทพมหานคร : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์, 2560.
2. กุลพล พลวัน. การบริหารกระบวนการยุติธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2544.
3. โกเมน ภัทรภิรมย์. “อัยการฝรั่งเศส.” ใน รวมบทความเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาในนานาประเทศ, จัดพิมพ์โดย กรมอัยการ. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์บริการเอกสารและวิชาการ, 2526.
4. คณิต ณ นคร. “ความสัมพันธ์ระหว่างอัยการกับตำรวจในเยอรมัน.” ใน รวมบทความวิชาการของศาสตราจารย์คณิต ณ นคร. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นจำกัดพิมพ์อักษร, 2540.
5. คณิต ณ นคร. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2561.
6. คณิต ณ นคร. ภูมิธรรมและบทบาทของพนักงานอัยการ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2551.
7.จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช. หลักและทฤษฎีการสอบสวน. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2563.
8.ณรงค์ ใจหาญ. หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2563.
9.นันทวัฒน์ บรมานันท์. หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2560.
10.น้ำแท้ มีบุญสร้าง. กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปรียบเทียบ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์สูตรไพศาล, 2554.
11.อุทัย อาทิเวช. “ตำรวจกับการสอบสวนคดีอาญาในประเทศฝรั่งเศส.” ใน รวมบทความกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เจ.พริ้นติ้ง, 2554.
12.อุทัย อาทิเวช.“ผู้พิพากษาไต่สวน.” ใน รวมบทความกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เจ.พริ้นติ้ง, 2554.
บทความวารสาร
1.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล. “การตรวจสอบถ่วงดุลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา.” วารสารบทบัณฑิตย์. เล่ม 64.
(กันยายน 2551) : น.59.
วิทยานิพนธ์
1.มานะ เผาะช่วย. “ระบบการดำเนินคดีอาญาในชั้นเจ้าพนักงาน : ศึกษาเปรียบเทียบระบบของประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และประเทศไทย.” วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
2.มาละตรี เฮ่าศกุนต์. “ทิศทางความเป็นอำนาจเดียวของการสอบสวนและฟ้องร้องคดีอาญาในประเทศไทย.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2555.
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
1.น้ำแท้ มีบุญสล้าง. “การปฏิรูประบบการสอบสวน คดีอาญาตามแนวทางสากล.” https://www.matichon.co.th/article/news_702989, 10 พฤษภาคม 2564.
2.อรรถพล ใหญ่สว่าง. “พนักงานอัยการกับการสอบสวนและการสั่งคดี.” https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2305220 , 7 มีนาคม 2564.
เอกสารอื่นๆ
1.กฎกระทรวงกำหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัด อื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง พ.ศ. 2555
2.บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 216/2559
3.ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 47 และฉบับที่ 49 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2534
4.ประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา
5.พระราชกฤษฎีกาโอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พุทธศักราช 2541
6.ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2563