มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมปัญหาที่เกิดจากแป้งฝุ่นที่มีส่วนผสมของทัลก์

Main Article Content

เบญจมาภรณ์ กองนิล

Abstract

         This article studies on the laws for preventing and controlling problems from using talc-based powder in Thailand including concepts and laws in foreign countries because numerous studies have found a correlation between fibrous form talc and other mineral contaminated talc and many diseases. such as lung cancer, respiratory cancer Malignant cancer, lung cancer, bronchial cancer, stomach cancer prostate cancer, etc. Pure and non-fibrous talc is considered for its health effects by many international organizations. In particular, the International Agency for Research on Cancer of World Health Organization's risk assessment that consider using talc-containing talcum powder on perineal areas for a long time is possibly carcinogenic to humans (Group 2B). For this reason, the laws for preventing and controlling problems from using talc-based powder in Thailand including concepts and laws in foreign countries are examined to analyze the obtained data, and to adapt the results for properly solving the problems caused by talc-based powder so that the hazard can be efficiently prevented.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

รายงาน คู่มือ หรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานต่าง ๆ

ภาษาไทย

กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรทรวงสาธารณสุข, คู่มือการพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสำอางควบคุม 2556 <https://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/Download/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%202556.pdf> สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2565.

นางสาวศรีรัตน์ งามนิสัย, หลักเกณฑ์การควบคุมผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางตามบทบัญญัติเครื่องสําอางแห่งอาเซียน และกฎหมายเครื่องสําอางของสิงคโปร์ < https://www.krisdika.go.th/data/activity/act170.pdf > สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2565.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา, ‘การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพของการบริโภคน้ำประปาชุมชน (Health Risk Assessment for community Water Supply Exposure)’ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2557) 5-6 <http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/bitstream/123456789/5549/2/Fulltext.pdf > สืบค้นเมื่อ 30 พฤษภาคม 2565.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, รายงานสรุปผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามแผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2564 <https://www.fda.moph.go.th/PLAN/SitePages/Document/0165/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%202565.pdf> สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2565.

รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์ โรงพยาบาลจุฬลงกรณ์ สภากาชาติไทย, ‘ทาแป้งฝุ่นให้ลูกน้อยให้ระวัง “ภูมิแพ้ ปอดอักเสบ และมะเร็งรังไข่”’ (28 ตุลาคม 2562) <https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/line/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB/> สืบค้นเมื่อ 31 พฤษภาคม 2565.

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, โครงการ “Whisper of Ovary” มะเร็งรังไข่เป็นภัยเงียบ ควรใส่ใจตรวจภายในทุกปี 2561 <http://www.chulabhornhospital.com/uploaded/files/Whisper%20of%20Ovary.pdf> สืบค้นเมื่อ 8 เมษายน 2564.

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (Cancer Registry Unit, National Cancer Institute Thailand), Cancer in Thailand <https://www.nci.go.th/th/File_download/Nci%20Cancer%20Registry/In%20Cancer%20in%20Thailand%20IX%20OK.pdf> accessed 8 Apr 2021.

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, มะเร็งรังไข่ ภัยเงียบของผู้หญิง 2562<https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fpr.moph.go.th%2F_WEBADMIN%2Fuploads%2Fattfiles%2F4z5nhyzlc2w4og0coo.docx&wdOrigin=BROWSELINK/> สืบค้นเมื่อ 8 เมษายน 2564.

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, ‘แป้งฝุ่นโรยตัว ใช้ได้ใช้ดี ใช้ถูกวิธี ไม่มีอันตราย’ (ข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 26 กุมภาพันธ์ 2559, ข่าวแจก 52 /ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) <https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1209> สืบค้นเมื่อ 31 พฤษภาคม 2565.

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, รายงานสรุปผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามแผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2562 <https://www.fda.moph.go.th/PLAN/SitePages/Document/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2062.pdf> สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2565.

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, รายงานสรุปผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามแผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2563 <http://planfda.fda.moph.go.th/NewPlan/Puremedia10/47/47_398_22_389_22_389_Lab%202063.pdf> สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2565.

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, อย.ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีแป้งฝุ่นโรยตัว 2559 <https://db.oryor.com/Databank/data/printing/printing/590318_Infographic_%E0%B8%AD%E0%B8%A2_%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7_937.pdf> สืบค้นเมื่อ 9 เมษายน 2564.

ภาษาต่างประเทศ

American Cancer Society, Talcum Powder and Cancer cancer.org | 1.800.227.2345 <https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/664.00.pdf> accessed 10 Apr 2021.

Danish Environment Protection Agency, Danish ministry of the Environment Groundwater Protection in Selected Countries (Environmental Project No. 667 2002) < https://www2.mst.dk/udgiv/Publications/2002/87-7972-025-0/pdf/87-7972-026-9.pdf > accessed 10 Apr 2021.

Environment and Climate Change Canada Health Canada, Draft screening assessment talc Mg3H2SiO34 chemical abstracts service registry number 14807-96-6 <https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/evaluating-existing-substances/draft-screening-assessment-talc-mg3h2sio34.html> accessed 10 Apr 2021.

Hauke von Seht and Dr. Hermann E. Ott, EU environmental principles: Implementation in Germany 2000 7 <https://epub.wupperinst.org/frontdoor/deliver/index/docId/1077/file/WP105.pdf> accessed 20 Apr 2022.

International Agency for Research on Cancer (IARC), Press release No 208, 31 May 2011, IARC classifies Radiofrequency Electromagnetic Fields as possibly carcinogenic to humans < https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf> accessed 10 Apr 2021.

International Agency for Research on Cancer World Health Organization (IARC WHO), Carbon black, Titanium dioxide, and Talc / IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans (IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans; v. 93) 2006 <https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Monographs-On-The-Identification-Of-Carcinogenic-Hazards-To-Humans/Carbon-Black-Titanium-Dioxide-And-Talc-2010> accessed 10 Apr 2021.

Permanent Senate Commission for the Investigation of Health Hazards of Chemical Compounds in the Work Area (MAK-Commission)), Talc (without asbestos fibres) (respirable fraction) [MAK Value Documentation, 2006] 2006 <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/3527600418.mb1480796nfae0022> accessed 22 Feb 2022.

The Danish Environmental Protection Agency, Environmental Guidelines no. 1, 2002 Guidelines for Air Emission Regulation Limitation of air pollution from installations < https://www2.mst.dk/udgiv/publications/2002/87-7972-035-8/pdf/87-7972-036-6.pdf > accessed 10 Apr 2021.

The Danish Environmental Protection Agency, Talcum cosmetic grade (non-fibrous) Evaluation of health hazards and proposal of a health-based quality criterion for ambient air <https://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2016/10/978-87-93529-23-6.pdf> accessed 10 Apr 2021.

United States Environment protection agency, Health assessment document for talc <https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi/30001O5C.PDF?Dockey=30001O5C.PDF> accessed 10 Apr 2021.

หนังสือ

ภาษาไทย

ดร. ปวริศร เลิศธรรมเทวี, สิทธิด้านสิ่งแวดล้อม (พิมพ์ครั้งที่ 1, สำนักพิมพ์นิติธรรม 2559).

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล รายะนาคร, กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม (พิมพ์ครั้งที่ 1, สํานักพิมพ์

วิญญูชน จำกัด 2550).

ภาษาต่างประเทศ

Federative Committee on Anatomical Terminology Thieme, ‘Terminologie Anatomie: international anatomical terminology’ (1998).

G. Tyler Miller, JR., Miller Living in the Environment fifteenth edition (Thomson Learning, Inc.2007).

บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์

ภาษาไทย

‘ฉลากแป้งฝุ่นทาผิวในประเทศไทยยังไม่มีคำเตือน อันตรายเสี่ยงมะเร็ง’ 182 นิตยสารฉลาดซื้อ <https://www.chaladsue.com/article/tags/%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99 > สืบค้นเมื่อ 9 เมษายน 2564.

นภนาง เอกอัคร, ‘คดีดังต่างประเทศ ตอน คดีแป้งเด็ก Fox v. Johnson & Johnson’ (2559) 3 วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข <https://phad.ph.mahidol.ac.th/journal_law/2-3/12-Napanang%20Ek-Akara.pdf > สืบค้นเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2565.

ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์, ‘กฏหมายใหม่เกี่ยวกับเครื่องสำอาง ตอนที่ 1’ <http://wongkarnpat.com/viewya.php?id=2008> สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2565.

ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์, ‘กฏหมายใหม่เกี่ยวกับเครื่องสำอาง ตอนที่ 2’ < http://www.wongkarnpat.com/viewya.php?id=2049> สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2565.

ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์, ‘กฏหมายใหม่เกี่ยวกับเครื่องสำอาง ตอนที่ 3’ <http://wongkarnpat.com/viewya.php?id=2008> สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2565.

ภาษาต่างประเทศ

Kurt E. Johnson, Anastas Popratiloff, Yuwei Fan, Sandra McDonald, John J. Godleski, ‘Analytic comparison of talc in commercially available baby powder and in pelvic tissues resected from ovarian carcinoma patients’ (2020) Elsevier 527-533 <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0090825820339214?token=91A755729A0BFE7B0332C74B929DBD5C2C87AC6E28A0C17D479195C88A3995DD43D11625C5F2B8BFA9D53323F567E88D&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220602045324> accessed 12 August 2021.

R. K. Winkelmann, ‘The erogenous zones: their nerve supply and significance’ (1959) PROCEEDINGS OF THE STAFF MEETINGS OF THE MAYO CLINIC, Volume 34, Number 2: Pages 39-47 <http://www.cirp.org/library/anatomy/winkelmann/> accessed 4 Oct 2021.

วิทยานิพนธ์

ภาษาไทย

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, ‘กฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations : IHR)(การเตรียมความพร้อมด้านสารเคมี กัมมันตรังสีและนิวเคลียร์)’ (IHR Thailand) <http://envocc.ddc.moph.go.th/p/ihr-thailand> สืบค้นเมื่อ 31 พฤษภาคม 2565.

นางสาววรวรรณ เชยชิด, ‘เงื่อนไขของการใช้หลัก Precautionary Principle ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช’ (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2559).

บล็อกและเว็บไซต์

ภาษาไทย

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ, ‘อธิบายคำย่อ’ <https://www.summacheeva.org/occtox/abbreviation> สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2565.

ไรซ์แคร์ (ReisCare), ‘Our story and inspiration’ (ReisCare) <https://www.reiscare.com/our-story/> สืบค้นเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2565.

ภาษาต่างประเทศ

American Cancer Society, ‘what we do’ < https://www.cancer.org/about-us/what-we-do.html> accessed 20 May 2022.

Government of Canada, ‘About Environment and Climate Change Canada’ <.canada.ca/en/environment-climate-change/corporate/mandate/about.html> accessed 20 May 2022.

Johnson & Johnson, ‘Johnson & Johnson Consumer Health Announces Discontinuation of Talc-based Johnson’s Baby Powder in U.S. and Canada’ (Johnson & Johnson, 19 May 2020) <https://www.jnj.com/our-company/johnson-johnson-consumer-health-announces-discontinuation-of-talc-based-johnsons-baby-powder-in-u-s-and-canada > สืบค้นเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2565.

United States Environmental Protection Agency (EPA), ‘Our Mission and What We Do’ < https://www.epa.gov/aboutepa/our-mission-and-what-we-do> accessed 20 May 2022.