ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความเหมาะสมของพินัยกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

Main Article Content

จีระพร สุภะกะ

Abstract

        This article examines a legal problem on Suitability of Electronic Wills in Thailand. Related provisions of the Electronic Transactions Act, Buddhist Era 2544 (2001), the Royal Decree on Civil and Commercial Transaction  Excluded from the Application of Electronic Transaction Law, Buddhist Era 2549 (2006), and the Civil and Commercial Code of Thailand were studied and compared to the applicable provisions of electronics wills in Nevada, Florida of The United States, Queensland, New South Wales of Australia, South Africa, and India to find solutions for Thailand.


         The study shows that the Royal Decree on Civil and Commercial Transaction Excluded from the Application of Electronic Transaction Law, Buddhist Era 2549 (2006) Section 3 provides that the electronic transaction act B.E.2549 is prohibited to apply for succession’s transaction and results in appropriation of electronic wills law in Thailand’s problem that is to say the law is out-of-date and cannot respond to daily routine support with technology especially making a legacy by electronic method. It causes the people cannot make a will in Thailand.


         To solve a problem mentioned above, this article recommends that the example of The United States should be applied, and can develop into recommendations by abolishing the Royal Decree on Civil and Commercial Transaction Excluded from the Application of Electronic Transaction Law, Buddhist Era 2549 (2006).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

หนังสือ

ภาษาไทย

ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ และคณะ, คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 (บริษัท จิรรัชการพิมพ์ จำกัด 2545).

เดชอุดม ไกรฤทธิ์, คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (สภาทนายความในพระบรมราชินูปถัมภ์ 2557).

พินัย ณ นคร, กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล (วิญญูชน 2561).

ไพโรจน์ กัมพูสิริ, หลักกฎหมายมรดก (พิมพ์ครั้งที่ 8, โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2564).

ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, คำอธิบายนิติกรรมสัญญา (พิมพ์ครั้งที่ 23, สำนักพิมพ์วิญญูชน 2563).

เสนอ บุญยเกียรติ, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยมรดก (วัชรินทร์การพิมพ์ 2515).

ภาษาต่างประเทศ

Kenneth G Cried and others, Comparative Succession Law (Oxford University Press 2011).

Kimberley Martin, Technology and Wills-the Drawn of New Era (Covid-19 Edition) (PDF, Digital Asset Special Interest Group 2020).

Thomson Reuters, The Law Handbook Your Practical Guide to The Law in New South Wales (15th edn, Redfern Legal Centre Publishing 2009).

บทความ

ภาษาไทย

พระครูปลัดประวิทย์ วรธมฺโม และคณะ ‘การกำหนดนโยบายสาธารณะของรัฐบาลไทย’ (2564) 3 วารสารมหาจุฬานา ครทรรศน์ 29.

ภาษาต่างประเทศ

John H. Langbein, ‘Excusing Harmless Errors in the Execution of Wills: A Report on Australia's Tranquil Revolution in Probate Law’ (1987) 87 Columbia Law Review 1.

Kyle B. Gee, ‘The “Electronic wills” revolution: an overview of Nevada’s new statute, The Uniform Law commission’s work, and others recent developments’ (2018) 28 Probate Law Journal of Ohio 126.

Martin Pooley, ‘Informal Wills in New South Wales’ (2020) Diamond Conway Feature Article 1.

Paige Hal, ‘Welcoming E-Wills into the Mainstream: The Digital Communication of Testamentary Intent’ (2019) 20 Nevada Law Journal 340.

Sizwe Snail and Nicholas Hall, ‘Electronic Wills in South Africa’ (2010) 7 Digital Evidence and Electronic Signature Law Review 67.

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

ภาษาไทย

ปริญญา โวทานัง, ปัญหาของคู่สัญญาในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ : กรณีศึกษาอนุสัญญาแห่ง สหประชาชาติว่าด้วยการใช้การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาระหว่างประเทศ (สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2553).

ภาษาต่างประเทศ

Na Crous, A comparative study of the legal status of electronic wills (Mini-dissertation Master of Law the North-West University 2019).

เอกสารประกอบการสัมมนา

ภาษาไทย

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, ‘จะเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้บังคับกฎหมายลูกภายใต้ e-Transactions อย่างไร’ (การสัมมนารับฟังความเห็น, ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่, 1 กันยายน 2547). (เอกสารไม่เผยแพร่)

อื่นๆ

ภาษาต่างประเทศ

Gitika Jain, ‘Digital wills : legal or illegal’ (ipleaders, 13 ธันวาคม 2563) <https://blog.ipleaders.in/digital-wills-legal-illegal/> สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2565.

Sonam Chandwani, ‘Digital Wills in times of COVID-19 crisis: Legal or not?’ (Entrepreneur India, 23 เมษายน 2563) <https://www.entrepreneur.com/article/349694> สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2565.

Vijay Pal Dalmia, ‘India: Digital Wills In India : Legal Or Illegal’ (Mondaq, 3 มกราคม 2563) <https://www.mondaq.com/india/wills-intestacy-estate-planning/879416/digital-wills-in-india-legal-or-illegal#_ftn9> สืบค้นเมื่อ 12 มิถุนายน 2565.