ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลในระบบกฎหมายไทย

Main Article Content

อานนท์ มาเม้า

Abstract

บทความนี้มุ่งอธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลในระบบกฎหมายไทย โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล และหลักกฎหมายไทยเกี่ยวกับความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล ซึ่งในปัจจุบัน ศาลทุกศาลในระบบกฎหมายไทย อันได้แก่ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร และศาลรัฐธรรมนูญ ล้วนมีความผิดฐานละเมิดศาลในแต่ละศาลแล้ว ทั้งนี้ จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นกฎหมายแม่บทในเรื่องความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลในกรณีศาลยุติธรรม และเป็นแม่แบบให้กับความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลในกรณีศาลทหารและศาลปกครอง แต่ศาลปกครองมีการเพิ่มเติมรายละเอียดมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นศาลสุดท้ายในระบบกฎหมายไทยที่มีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ เป็นศาลซึ่งมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกำหนดความผิดดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะและแยกจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งอย่างสมบูรณ์

Article Details

Section
Articles

References

หนังสือ

ภาษาไทย

คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาคการดำเนินคดี, (พิมพ์ครั้งที่ 2, วิญญูชน 2552).

จำรูญ เนติศาสตร์, หลวง คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, (พิมพ์ครั้งที่ 3, วิญญูชน 253).

นิติการณ์ ประสม, พระ คำสอนวิธีพิจารณาความแพ่งและลักษณะพะยาน (มปพ. 2476) 68.

ปิติ โพธิวิจิตร, ความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล, (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552).

วรเจตน์ ภาคีรัตน์, คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน (พิมพ์ครั้งที่ 3, อ่านกฎหมาย 2564).

สมยศ เชื้อไทย, ความรู้กฎหมายทั่วไป (พิมพ์ครั้งที่ 28, วิญญูชน 2564).

สมยศ เชื้อไทย, หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น, (พิมพ์ครั้งที่ 13, วิญญูชน 2565).

สำนักงานศาลยุติธรรม, คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่มที่ 1 (สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม 2564).

บทความ

ภาษาไทย

ปวีณา เจดีย์วงศ์, ‘ละเมิดอำนาจศาล’ (2536) 3 ดุลพาห 107, 120.

เอกสารอื่น ๆ

ภาษาต่างประเทศ

Adam Hayes, ‘Contempt of Court: Definition, 3 Essential Elements, and Example’ (Investopedia) <https://www.investopedia.com/terms/c/contempt-court.asp> สืบค้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2566.

LII, ‘contempt of court’ (The Cornell Law School) <https://www.law.cornell.edu/wex/contempt_of_court>สืบค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม 2566.

Los Angeles Times, ‘From the Archives: Wear slacks to court and go to jail’ (Los Angeles Times)

<https://www.latimes.com/california/story/2019-11-15/from-the-archives-wear-slacks-to-court-and-go-to-jail> สืบค้นเมื่อ 18 กรกฎาคม 2566.